یکشنبه 12 اردیبهشت 1395

سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت

   نوشته شده توسط: رضا ساقی    سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت
آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت
بعضی براین باورند که حافظ این غزل را درفراق همسرخویش سروده است. همسری که از نظربازی وعاشق پیشگی ِ حافظ به تنگ آمده ووی راترک کرده است.! گرچه این نظریّه چیزی جزحدس وگمان نیست لیکن بعضی ازابیات در تاییدِ این حدس وگمان می باشند. به هرحال چون اسمی بُرده نشده،دلیل روشنی براین ادّعا دردست نیست. هرچه هست   غزل سوزناک است  وشاعر غزل را در غم واندوهِ کسی سروده که بسیاردوست می داشته وظاهراًمدّتیست نسبت به اوبی توجّهی می کند......


ادامه مطلب

برچسب ها: آتش ، خمخانه ، سوخت ،

سه شنبه 23 آبان 1391

مـا بدین درنه پـی حشمت و جاه آمده‌ایم

   نوشته شده توسط: رضا ساقی    
مابدین درنه پی حشمت وجاه آمده‌ایم
از بدِ حادثه  اینجـا بـه پنـاه آمده‌ ایـم

اگربخواهیم ده تاغزل ناب وآبدار ازدیوان حضرت حافظ گلچین کنیم بی گمان یکی ازغزلها،همین غزل زیبا وپُررمز ورازاست.این غزل ازاَعماق ِ وجود شاعر عزیزما سرچشمه گرفته ودربَرگیرنده ی باورها واعتقاداتِ سرحلقه ی رندان ِ جهان است. به جرات می توان گفت مظهر حافظانگی ِ حافظ همین غزل است. این غزل به تنهایی می تواند حافظ را ازسایر شاعران جداساخته ودراوج ِقُلّه ی افتخاردرعرصه ی اندیشه ورزی نشانَد.........


ادامه مطلب

برچسب ها: خرقه ، پشمینه ، آتش ،

سه شنبه 7 شهریور 1391

مـن که از آتش دل چون خـُم مـی درجـوشم

   نوشته شده توسط: رضا ساقی    
من که ازآتش دل چون خُم می درجوشم
مُهر بر لب زده خون می‌خورم وخاموشم  

"آتـشِ دل" همان آتش ِعـشـق" است که شاعررا به سوز و گدازانداخته است.
"چون  خُم ِ  می در جوشم " : یعنی اینکه همانندِ خُم ِ می که هنگام  رسیدن  به جوش می آید، من نیز برسرآتش ِ عشق درجوش و خروش هستم.......


ادامه مطلب

برچسب ها: طمع ، آتش ، خم ،

شنبه 1 مهر 1391

مزرع سبز فلک دیدم وداسِ َمَهِ نو

   نوشته شده توسط: رضا ساقی    مزرع سبـز  فـلک دیـدم و داسِ مَهِ نو
یادم ازکِشته یِ خویش آمدوهنگام درو

باید دانست که درقدیم رنگ ِآبی راسبز می گفتند. هنوز هم دربسیاری ازمناطق آبی وسبز را جابجا می گویند. امّا صرفنظر از اینکه درقدیم به آسمان آبی سبز می گفتند، 

حضرت حافظ ازسبز گفتن ِ آسمان منظور خاصّی داشته وآن اینکه: شاعرخوش ذوق ِ ما دراین غزل، آسمان را کشتزاری سرسبز تصوّرکرده وبانگاهِ لطیف وخیال انگیز خویش، ماه را چونان داسی دیده است تا یک نتیجه ی عبرت انگیز درو کند،شاعرتوانمندی که باهنرنمایی های خیره کننده، وبا خلّاقیّت های بی مانندش مضامین بِکر واندیشه زا می آفریند........


ادامه مطلب

برچسب ها: آتش ، خرمن ، دین ،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات