تبلیغات
حافـــــــــــظانه - به سرّ جام جم آنگه نظر توانی کرد
حافـــــــــــظانه

بامدّعی مگوئید اســــرار عشق ومستی

به سرّ جام جم آنگه نظر توانی کرد

دوشنبه 22 آبان 1396به سرّ جام جم آنگه نظر توانی کرد
که خاک میکده کحل بصر توانی کرد
جامِ جم کنایه ازدلِ عارفِ آگاه ووارسته است. وقتی که عارفی به وصالِ معشوق برسد دلش همچون جام جم، وهمانندِآیینه ،حقایق راانعکاس می دهد وصاحبِ معرفت وکرامات می گردد. آیینه ای که اسکندر وجمشید قصدداشتندبا زور و قدرت ولشکرکشی به دست آرند،لیکن موّفق نشدند،چراکه "جامِ جم"متاعی نیست که بازر وزور به دست آیدبلکه بلعکس با ازدست دادن ورها شدن از زر وزور وعلایقِ دنیوی به دست می آید.......

"میکده" از واژه های کلیدی درشعر حافظ است و اغلب دربرابرِ نهاد هایِ ریاییِ شریعت، مثلِ مسجد و محراب و منبر و مدرسه و یا خانقاه و صومعه می آید ، میخانه درغزلهای عرفانی مثل همین غزل به معنی ؛ عالمِ جبروت ، محلِّ بی خودشدن ومکانِ بی ریایِ مناجات با معبود است. امّا دراغلب غزلها به معنای همان می فروشیست. 
کُحل: سرمه
بَصر: چشم
معنی بیت:
زمانی می توانی از اسرارِ دلِ یک عاشقِ کامل و عارفِ واصل آگاهی پیداکنی که خاکِ آستانِ میکده یِ معرفت راچونان سرمه وتوتیا بردیده کشی وسربرخاک نهی تا خاکِ میکده باعث بینایی و بصیرتِ تو شود.میکده ای که درآنجا ازخویشتنِ خویش بیخود می شوی وفقط به محبوب می پردازی.
عنان به میکده خواهیم تافت زین مجلس
که وعظِ بی عملان واجب است نشنیدن


مباش بی می و مطرب که زیرِ طاقِ سپهر
بدین ترانه غم از دل به در توانی کرد

معنی بیت:  لحظه ای را بی می و مطرب سپری مکن که غم واندوه دراین دنیا جز با این دو متاعِ ارزشمند: ( می ومطرب ) زدوده نخواهد شد."می ومطرب" کنایه از وارستگی ازتعلّقاتِ دنیوی وشادیخواریست. درنظرگاه حافظ یک انسان شاد وشنگول بهترازیک انسان عبوس وتندخو می تواند طریق بندگی به جای آورده وبرای دیگران مفید باشد.
حدیث ازمطرب ومی گو ی ورازِ دَهرکمترجو
که کس نگشودونگشایدبه حکمت این معمّارا


گُلِ مرادِ تو آنگه نقاب بگشاید
که خدمتش چو نسیم سحر توانی کرد
  در راهِ طلبِ یار ووصالِ دوست،می بایست سراز پا نشناخت ولحظه ای آرام ننشست. آرزوها وخواست هایِ توآنگاه جامه یِ عمل خواهند پوشید که دراین راه ثابت قدم باشی وبادّقت وظرافت ولطافت، ازآرزوهایت مواظبت کنی، چنانکه نسیمِ سحرگاهی با اشتیاقِ فراوان به خدمتگزاریِ گلها وغنچه هااشتغال دارد. 
معنی بیت:
همانندِنسیم سحرگاهان بایدسحرخیزباشی ودر مسیرِ آرزوهایت گام برداری (به راز و نیاز بامعشوق بپردازی-اشک بردیدگان جاری کنی) تا گلِ مراد وخواسته هایت، نقاب ازچهره برداشته وشکوفاگردند وتو کامروان ورستگار گردی.
من این مرادببینم بخودکه نیم شبی
به جایِ اشکِ روان درکنارِ من باشی


گدائیِ در میخانه طُرفه اکسیریست
گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد
طُرفه: شگفت انگیز
اکسیر: جوهر وکیمیایی که گدازنده،آمیزنده و تکمیل کننده باشد
گدایی: نیازمندی
 معنی بیت: 
گدایی کردن از میخانه (اظهارِ نیاز و خواستن از درگاهِ معبود) کیمیایِ شگفت انگیزیست که با آن خاک را می توانی تبدیل به طلا کنی .گرچه به ظاهر "گدایی کردن" نشانه یِ فقیری وبی سروسامانیست لیکن درکشورِ عشق معنا و مفهومی دیگردارد ومایه ی رشکِ سلطانیست.
گرچه بی سامان نماید کارِ ماسهلش مبین
کاندر این کشور گدایی رشکِ سلطانی بود 


به عزم مرحله ی عشق پیش نه قدمی
که سودها کنی اَر این سفر توانی کرد
معنی بیت:
به منظورِ طی کردنِ  مراحل و منازلِ سلوک و رسیدن به سرمنزلِ مقصود عزم خودراجزم کن، تصمیم بگیر وگام بردار که اگر چنین سفری را در پیش گیری سودهایِ فراوانی نصیب تو خواهد شد.
خرّم آن روزکزین مرحله بربندم بار
وزسرِکوی توپرسند رفیقان خبرم


تو کز سرای طبیعت نمی روی بیرون
کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد
طریقت: روش خاص اهل صفا وسلوک. امّا درنظرگاه حافظ همان طریق عشق ورندیست. حافظ برای رسیدن به سرمنزل مقصود هرگزمقلّد نبوده وسعی کرده برای هرچیزی معنای حافظانه ای ارایه دهد. به همین سبب طریقت حافظ با طریقت تصوّف متفاوت است. حافظ طریقت راغنی سازی کرد ومسلک ومرام حافظانه ای فراتر ازمذهب ها ومسلکها ازآن بنا نموده است.
  معنی بیت: تو که نمی توانی از دنیایِ خاکی و شهوات وغرایزِ حیوانی دل بکَنی وخودرا آزادکنی، چگونه خواهی توانست به کوی عشق و حقیقت برسی .برای رسیدن به سرمنزلِ حقیقت باید به هیچ چیز (دینی ودنیوی)تعلّقِ خاطرنداشته باشی.
غلامِ همّتِ آنم که زیرچرخ کبود
زهرچه رنگ تعلّق پذیردآزاداست


جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی 
غبار رَه بنشان تا نظر توانی کرد
معنی بیت:
جمالِ معشوق حجاب و پرده ای نداردوپوشیده نیست، غبارِراه را از خود پاکن تا چهره یِ زیبای اورا آشکارا ببینی. غبارِ راه همین تعلّقات ِ مادّی ومعنوی (وابستگی به مال وجاه وفرقه و.....) است که درمقابلِ چشمانِ آدمی قرارمی گیرد وشخص نمی تواندتجلّیِ حقیقت رابه روشنی مشاهده کند.
بدین دودیده یِ حیرانِ من هزارافسوس
که بادوآینه رویش عیان نمی بینم.


بیا که چاره ی ذوقِ حضور و نظمِ امور
به فیض بخشیِ اهل نظر توانی کرد 
معنی بیت:
وامّانومیدنیز مباش بیاکه به مددِ عنایات و توّجهاتِ اهلِ نظر، آنهاکه به سرمنزل رسیده وازت علقّاتِ دنیی ودینی وارسته اند،می توانی امورِ مربوط به سلوک را تنظیم نمایی و تو هم از لذّتِ حضورِ معشوق بهره مند شوی .آنها بی هیچ منّتی تو راکمک خواهندکردتا ازنزدیکترین مسیر به سرمنزلِ سعادت برسی...
بگذربه کوی میکده تازُمره یِ حضور
اوقاتِ خود زبهرِ توصرفِ دعاکنند 
یکی ازاین وارستگان همین حضرت حافظ است که صادقانه مخاطبینِ خویش راراهنمایی می کند.

ولی تو تا لبِ معشوق و جامِ می خواهی 
طمع مدار که کارِ دگر توانی کرد
معنی بیت:
امّا تازمانی که تو تعلّقِ خاطر به مسایلِ دنیوی،فرقه گرایی وتعصّب داری وگرفتارِ هوا وهوس هستی وطمع در لب معشوق ومیِ انگوری بستی ،گمان نکن که خواهی توانست به سرمنزلِ مقصودبرسی. عشقِ مجازی خوب است ،امّا خوب تراین است که عشقِ مجازی کم کم مبّدل به عشقِ حقیقی گردد وهمانندِپلی آدمی رابه آن سویِ دیگرهدایت کند،آنجاکه حضرتِ استادشهریاروبسیاری دیگر هدایت شدند.
ملاحظه می شودکه :
"می و میكده" در غزلیّاتِ حافظ معانیِ دوگانه ومتضاد دارد. در بیتِ اوّل ودوّمِ این غزل "میكده ومی" دارایِ معانیِ عرفانی می باشند. چنانكه گفته شد خاكِ میكده توتیا یِ چشمِ حقیقت بین است و می و مطرب عاملی برایِ زدودنِ غم واندوه از دل معرفی شده اند.امّا در بیتِ نهم معنایِ "معشوقِ ومی" مثبت ومطلوب نیستند واشاره به معنیِ مجازی دارند.
 یکی ازویژگیهایِ خاصِّ غزلیّاتِ حافظ ،اعطایِ رایگانِ بلیطِ رفت وبرگشت ازعالمِ خاکی(عشقِ مجازی)به عالمِ آسمانی(عشقِ حقیقی) به مخاطب است.خواننده یِ شعر همیشه درحالِ سیروسفر درحدِّ فاصلِ این دوعالم است واز زیباییهایِ راه لذّت می برد.
فرداکه پیشگاهِ حقیقت شود پدید
شرمنده رهروی که عمل برمجازکرد


دلا زنورِ هدایت گر آگهی یابی
چوشمع خنده زنان ترک سر توانی کرد
ای دل اگر از روشناییِ هدایت و تأثیرِ راهنمایی هاوعنایاتِ وارستگان برخوردارشوی، همانندِ شمع در راهِ رسیدن به دوست خنده زنان می توانی بی هیچ شک وتردیدی دل به آتش بسپاری وسر ببازی.
"هدایت یافتن وهدایت شدن" به راهِ حقیقت وعشق،درنظرگاهِ حافظ بسیارمهّم است وبدونِ این مجوّز کسی  قادربه درکِ حقیقت نخواهد بود.
زاهد اَر راه به رندی نبرد معذور است
عشق کاریست که موقوفِ هدایت باشد.


گر این نصیحت شاهانه بشنوی حافظ
به شاهراه حقیقت گذر توانی کرد
معنی بیت
ای حافظ ؛ اگر این نصیحتِ ارزشمند را به کار به بندی خواهی توانست واردِ شاهراهِ حقیقت شده ؛ ازآن عبور کنی و به کویِ حق راه یابی .روشن است که منظورازنصیحتِ شاهانه ، مفاهیم ونکاتِ همین غزل است.کویِ حق نیزآنجاست که:
خُم هاهمه درجوش وخروشندبه مستی
وان می که درآنجاست حقیقت نه مجازاست.


buy cialis online best price
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:36 ق.ظ

Thank you, I like this.
prix cialis once a da estudios de cialis genricos cialis 20 mg effectiveness safe dosage for cialis cialis qualitat cialis generico online discount cialis can i take cialis and ecstasy tadalafil 20mg tadalafil tablets
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 08:44 ق.ظ

Nicely put. Many thanks.
how does cialis work cialis per paypa precios de cialis generico cialis australian price cialis uk next day cialis rezeptfrei cialis prezzo al pubblico recommended site cialis kanada ou trouver cialis sur le net miglior cialis generico
canadian online pharmacies
یکشنبه 1 مهر 1397 10:44 ق.ظ

Many thanks. I enjoy it.
trust pharmacy of canada canada medications information northwestpharmacy canadian cialis canada pharmaceuticals online canadian rx world pharmacy best canadian pharmacies online canadian cialis good canadian online pharmacies canadian pharmacy uk delivery
buycialisonla.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:42 ب.ظ

Seriously all kinds of great tips!
cialis kaufen wo cialis price in bangalore best generic drugs cialis recommended site cialis kanada buy cheap cialis in uk can i take cialis and ecstasy cialis 5 mg funziona cialis preise schweiz only now cialis for sale in us il cialis quanto costa
viagraessale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:13 ب.ظ

Factor very well utilized!!
tadalafil 20mg cialis alternative we choice free trial of cialis generic cialis with dapoxetine american pharmacy cialis cialis herbs ou acheter du cialis pas cher wow cialis 20 deutschland cialis online cialis alternative
Cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:00 ب.ظ

Kudos. Wonderful information.
cialis generic tadalafil buy sublingual cialis online cialis et insomni how to purchase cialis on line where do you buy cialis cialis generico postepay cialis 100 mg 30 tablet achat cialis en europe does cialis cause gout generic cialis with dapoxetine
Cialis 20 mg
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 06:10 ب.ظ

Whoa a lot of helpful knowledge!
pastillas cialis y alcoho india cialis 100mg cost cialis canada safe dosage for cialis weblink price cialis cialis super kamagra the best choice cialis woman wow cialis 20 buy cheap cialis in uk cialis alternative
Viagra generico
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:55 ب.ظ

Excellent data. Cheers.
buy viagra where where to buy viagra uk cheap viagra pharmacy buy viagra online australia buy viagra online without rx safe buy viagra online buy discount viagra online buy viagra nz buy viagra cheapest price buying viagra online forum
Buy cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 11:36 ب.ظ

Nicely put, Many thanks.
canada discount drugs cialis side effects of cialis cialis generico low cost cialis 20mg cialis 5mg where do you buy cialis cialis herbs ou acheter du cialis pas cher dose size of cialis rezeptfrei cialis apotheke
پاسخ رضا ساقی : متشکرم دوست عزیز
Cialis pills
جمعه 3 فروردین 1397 02:16 ق.ظ

With thanks! Wonderful information!
prezzo cialis a buon mercato cialis canada on line cialis 30 day sample best generic drugs cialis cialis prezzo al pubblico cialis for daily use non 5 mg cialis generici cheap cialis generic cialis with dapoxetine cialis tablets
Do you get taller when you stretch?
جمعه 24 شهریور 1396 09:28 ق.ظ
Hello mates, how is all, and what you desire to say on the topic
of this piece of writing, in my view its
genuinely awesome for me.
Eloy
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:08 ب.ظ
Hello fantastic website! Does running a blog such as this take a massive amount work?
I have no understanding of coding but I was hoping to start my own blog soon. Anyway, if you have any suggestions or tips for new blog owners please
share. I understand this is off subject but I just had to ask.
Many thanks!
Betsy
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 10:50 ب.ظ
It is not my first time to go to see this web
site, i am browsing this web site dailly and
take good information from here daily.
جواد
سه شنبه 28 دی 1395 07:21 ب.ظ
خیلی ممنون دست شما درد نکنه
کلاچ اتوماتیک
چهارشنبه 18 شهریور 1394 06:02 ب.ظ
سلام یه پیشنهاد خوب لطفا متنو بخون
عملکرد سیستم کلاچ اتوماتیک هوشمند یا همان کلاچ برقی به گونه ای است که پس از نصب آن بر روی خودرو دیگر نیازی به کلاچ گیری با پا نمی باشد. بدین نحو که جهت تعویض دنده کافی است کلیدی که روی سردنده تعبیه شده است را گرفته و اقدام به تعویض دنده نمایید. در ترافیکهای سبک و سنگین شهری نیز عملکردی مشابه خودروهای اتوماتیک دارد به طوری که پس از قراردادن خودرو در وضعیت دنده یک با گرفتن ترمز خودرو متوقف و با رها کردن ترمز خودرو به آرامی شروع به حرکت می نماید( بدون گرفتن کلید روی سردنده) و با فشردن پدال گاز خودرو سریعتر حرکت می نماید
مزیت ها و قابلیت های کلاچ اتوماتیک
نصب بدون دستکاری در هیچ یک از قطعات خودرو به صورت کاملا مجزا از قطعات دیگر
امکان جابجایی از روی یک خودرو به خودروی دیگر در صورت تعویض خودرو
قابلیت خاموش نمودن و بازگشتن به حالت اولیه در حالت اول (کلاچ گیری با پا)
افزایش عمر دیسک و صفحه کلاچ به علت کاهش خطای کلاچ گیری توسط راننده
کاهش مصرف سوخت
استفاده از تمام مزایای گیربکس اتوماتیک با پرداخت حداقل یک پنجم گیربکس اتوماتیک
اگر تصمیم به خرید یا نحوه کارش یا دیدن فیلمش داری بیا تو سایت که همه چی اونجا هست
منتظر حضورتون توی سایت هستیم
http://www.etaco.co
مینا
سه شنبه 17 شهریور 1394 06:24 ب.ظ
قشنگ بود دستت دردنکنهc
عاطفه
سه شنبه 17 شهریور 1394 03:32 ب.ظ
عزیزم می دونم افزایش بازدید خیلی هزینه داره من تو وبلاگم راهکاری اراده دادم بدون هزینه می تونی بازدیدهای وبلاگت زیاد کنی خوشحال می شم به وبلاگ من سر بزنی
admin
سه شنبه 17 شهریور 1394 03:10 ب.ظ
سلام بر مدیر خلاق این وبلاگ ، برای افزایش بازدید وبلاگت چقدر تا حالا هزینه کردی ؟ به این فکر کردی اگر وبلاگت یه روز بالا نیاد این همه وقتی که گذاشتی چی می شه پس همین حالا به وب سایت من سر بزن منتظرتم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
نویسندگان
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها
اَبر برچسبها