تبلیغات
حافـــــــــــظانه - بــاز آی سـاقیـاکـه هـوا خـواه خـدمـتـم
حافـــــــــــظانه

بامدّعی مگوئید اســــرار عشق ومستی

بــاز آی سـاقیـاکـه هـوا خـواه خـدمـتـم

دوشنبه 4 دی 1396


بـــاز آی سـاقیـا که هوا خـواه خدمتـم

مـشتـاق بـنـدگــیّ و دعـاگـوی دولـتـم


ای ساقی ! کجایی؟ باز گرد، من آرزویِ خدمتگزاریِ تـو رادارم. من اشتیاقِ اطاعت وفرمانبرداریِ تـو را دارم و درهمه حال خیرخواهِ دولتِ وجودِتو و خواهانِ سعادتِ تـو هستم .  

 "ساقی" در لغت به معنیِ سقـّاست ؛ کسی که آب یا شراب می‌دهد و در اصطلاح عرفانی عامل وواسطه‌یِ فیض است ، امّا "ساقیدربسیاری ازغزلهایِ حافظ به معنیِ خودِمعشوق است  .

این همه عکس می ونقشِ نگارین که نمود

 یک فروغِ رخ ساقیست که درجام افتاد.......

 

زآنجاکه فیضِ جـامِ سعادت‌فروغِ توسـت

بـیـرون شدی نـمـای ز ظـُلـمـات حـیــرتـم

"بیرون‌شد ی نمای" : یعنی راه رهایی و راه نجاتی  نشان بـده

خطاب به معشوق:

ازآنجاکه ازاثروفیضِ پیمانه ای که تو به من تعارف کرده ای دچارِاین حالِ سرگشتگی وحیرانی  شده ام،پس  راهِ برون رفت وراهِ چاره ای نشان ده،کمکم کن .

حافظ عاشقیست که درهمه حال ادب را رعایت کرده وحتّا درمواقعِ گلایه وشکایت نیزازطریقِ ادب عدول نمی کند.نمی گویداین حالِ بدِ من حاصل ومعلولِ باده ایست که توبه من داده ای،پس مداوایِ من وظیفه یِ تو وبه عهده یِ توست.

 اورندانه وحافظانه ،این مطلب راباادایِ احترام وتکریم به استحضارِ معشوق می رساند.بجایِ آنکه بگوید:این حالِ من ازاثرِجامِ توست می فرماید: "زآنجاکه فیضِ جامِ سعادت فروغِ توست" واژه یِ "فیض"به معنایِ بهره مندیِ سعادتمندانه هست، 

ازطرفی دیگرجامِ معشوق راباواژه یِ زیبایِ"سعادت فروغ"مزیّن نموده تاکاملن ادب رارعایت کرده واین نکته رابه معشوق برساندکه دردرونِ جامِ توفیضِ رستگاری درجوشش است وبه اطراف پرتوِسعادت می افکند واگر حالِ من باسرکشیدنِ این جام دگرگون شده وگویی درظلماتِ حیرانی گرفتارشده ام، ازضعف وناتوانی ومحدودبودنِ ظرفییتِ من است.پس راهِ چاره ای عنایت کن وراهِ "بیرون شدی نمای"و نشانم بده تاخلاص گردم.

ضمنِ آنکه این بیت تلمیحی به "مرحله یِ حیرت"نیزمی باشد. سالک درسیرو سلوک به سویِ سرمنزلِ معشوق،بادریافتِ گوشه ای اززیباییها ودرکِ بخشی ازحُسنِ بی پایانِ ذاتِ یکتا ، دربیابانِ "حیرت"گرفتارمی شود. عاشقِ عارف هرچه که به زیبایی هایِ معشوق فکرمی کندبیشتردرحیرت وتعجّب فرومی رود.

درنظرگاهِ عارفِ عاشقی همچون حافظ که شخصیت وجهان بینیِ اوازتمامِ عرفا،فقها وعلما متمایز است، خداونددرذاتِ پدیده هایِ هستی ظهورپیداکرده وچشمه ای ازبیکرانِ اقیانوسِ زیباییهایِ خویش رادرمعرضِ تجلّی ونمایش قرارداده است. درچشمانِ تیزبینِ حافظ، تمامیّتِ هستی همانندِ پیاله ای جوشان است که فروغِ آن پـرتـوِسعادت می‌پـراکند،

شاعربادریافتِ این همه ثروت وزیبایی وسعادت دچارِ سرگشتگی وحیرانی شده است واز منبعِ لایزالِ بی همتاکمک می طلبد، راهِ رهایی ونجات استمداد می نماید.آدمی هنگامی که به یک ثروتِ عظیم دست پیدامی کندنمی داند چه بکند، گرفتارِحیرت وواماندگی می شود.این آدمِ به ثروت رسیده احتیاج به برنامه ریزی دارد تابتواندازاین ثروت به درستی استفاده کند،چنانچه نتواندشرایطِ جدیدرامدیریت کندبه زحمت می افتدو ثروت بلایِ جانِ اومی گردد.به عبارتی حالاشاعردرچنین وضعیتی قرار گرفته است ازکسی که این همه ثروت ودولت رااعطا نموده درخواستِ کمک می کندوخطاب به اومی فرماید:فروغِ سعادت وثروت ازجامی که توعنایت فرموده ای بی وقفه برمن می تابدوفیض می پراکند،من غافلگیرشده ام ،"بیرون شدی نمای" لطف کن راهی(برنامه ای جهتِ بهره مندیِ صحیح ازاین همه نعمت) نشانم بده ومراازاین حیرانی نجات بخش.

هردَمش با منِ دل سوخته لطفی دگراست

این گدابین که چه شایسته ی انعام افتاد

هـرچند غـرق بـحـر گناهــم ز صد جـهـت

تـا آشـنای عـشـق شـدم ز اهـل رحـمـتم

هر چند خیلی خطاکرده وبسیارگناهکارم و در دریایی از گناه (ازصدجهت-نه شش جهت-) غرق شده‌ام ، امّانومیدنیستم چراکه از زمانی که با "عشق" آشنا شده‌ام ، خودبخود بخشیده شده هستم . عشق سرچشمه یِ لطف است ولطافت.دردنیایِ عشق گناهی جز "دگرآزاری" نیست.شکنجه وعذاب وعقوبت درقاموسِ عشق جایگاهی ندارد.هرکس باعشق آشناشدازرستگارانست.

مباش درپیِ آزار وهرچه خواهی کن

که درشریعتِ ماغیرازاین گناهی نیست

چرازکویِ خرابات روی برتابم

کزین به اَم به جهان هیچ رسم وراهی نیست 

  عیـبم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم

کـاین بــود سـرنوشــت زدیوان قسمتم

این گونه وبااین لحن : (ای حکیم - ای زاهدِ پاکیزه سرشت و....) خطاب قراردادنِ  کسی که به رغمِ ناآگاهی درموضوعِ خاصّی مدّعیِ می باشد،نوعی تحقیروطعنه نیز محسوب می گردد.

 ای که ادّعایِ حکمت ودانایی داری ! مرا به سببِ اینکه " رنـد هستم و عقایدِ منحصربفردی دارم" سرزنش نکن وخرده مگیر، زیرا که سرنوشت و تقدیرم از ازل اینگونه بـوده است .  

حافظ معتقد است که عشق و رنـدی در سرنوشتِ ازلی‌اش بـوده است :

مرا روز ازل کاری بـجز رنـدی نـفرمودنـد 

هر آن قسمت که آنجا شـد از آن افزون نخواهد شد

تازمانِ حضرتِ حافظ به افرادِ بدنام وگناهکار وبی قیدو بند"رند" گفته می شد امّا حافظ به واژه یِ "رند"جانی دوباره دادو"رند"راشخصیتی متعالی وپیچیده بخشید.رند درمکتبِ حافظ گرچه ظاهری گناهکاروبی قیدوبند دارد لیکن باطنی نورانی، پاکیزه ومصفّادارد ودرمقابلِ زاهدانِ ریایی که ظاهری پاکیزه امّاباطنی آلوده دارندقراردارد.

می خورکه عاشقی نه به کسب ست واختیار

ایــن مـوهبـت رسـید ز مـیراث فـطرتم

  عاشق شدن اختیاری نیست،آموزشی واکتسابی نیست، دوست داشتنِ زیبایی و کمال پرستی درنهادِهمه یِ انسانها گذاشته شده، لیکن بعضی ها باروی آوردن به بدیها ،خواسته وناخواسته این لطفِ الهی راسرکوب کرده وبه بیراهه می روند وبعضی ها گوشِ جان به ندایِ درونی داده وجزبه زیبایی به چیز دیگری توّجه نمی کنند.

روانکاوان وروانشناسان نیز به این نکته تأکید می ورزند که : " تنها زیبا اندیشانندکه به زیبایی می رسند" تازمانی که کسی به زیبایی نیاندیشد دردِاشتیاق و طلب در پیدا نخواهدشد،چنین کسی محال است که عاشق شود بنابه نظرِحافظ، "دوست داشتنِ زیبایی وعاشقی" عنایتِ خداوندیست.

باده بـنـوش و این چندصباح عمررابه شادی وخوشی بگذران ودیگران راملامت وسرزنش مکن که عاشق شدن اختیاری و به دست آوردنی نیست ، (ای حکیم) چنانچه می‌بینی که من رنـد و عاشق هستم، این مـوهبتیست الهی که از روزِ ازل در نهادوفطرتِ من گذاشته شده است .  

مدام خرقه یِ حافظ به باده درگرواست

مگرزخاکِ خرابات بود فطرتِ او

مـن کزوطن سفر نگزیدم به عمرِخویش

در عـشق دیـدنِ تـو ، هوا خواه غربتم

این بیت بـاز خطاب به ساقی (معشوق) بر می‌گردد :

با اینکه من در عمرم هر گز سفر نکرده‌ام وهیچ تمایلی به مسافرت ندارم لیکن به خاطر عشق تو وبرای رسیدن به تـو حاضرم به سفر بروم و سختی هاومشقّاتِ دیارِ غربت رابادل وجان می پذیرم .  

چنانکه خودِحافظ هم می فرماید او اهلِ مسافرت نبود ودرتمامِ مدّتِ عمربیش ازدوبارعزمِ سفرنکرد.وی یک باربه قصدِهندبارِسفربسته که ظاهرن درنزدیکیهایِ دریایِ عمّان دچارِمشکل شده وسفرش ناتمام مانده وناکام به شیرازبازگشته وبارِدوم بنابه دعوتِ حاکمِ یزد به این شهرمسافرت نموده که ازبداقبالی،درآن سفرنیزمرارت وسختی دیده وآزرده خاطرشده ودرغزلِ "خرّم آن روز کزین منزلِ ویران بروم"به این ناراحتی اشاره کرده است :

دلم ازوحشتِ زندانِ سکندر(یزد )بگرفت

رخت بربندم وتاملکِ سلیمان (شیراز) بروم

اوآنقدرآزرده خاطرشده که درجایی دیگرمی فرماید:

زین سفر گربه سلامت به وطن بازرسم

نذرکردم که هم ازراه به میخانه روم

پس ازدوسفرِنامیمون وناموّفق، حضرت حافظ دلبستگی به زیبائیهایِ فرح انگیزِشیراز رابهانه کرده و بکلّی قیدِسفر را برای همیشه زده است:

نمی دهنداجازت مرابه سیر وسفر

نسیمِ بادِ مصلّا وآبِ رکن آباد

دریاوکوه درره و من خـــسـتـه و ضـعـیـف

ای خضـر پی خجسـته مـدد کن به هـمـّتم

" دریــا و کــــــوه" نمادِ موانع ومشکلاتِ عظیمِ راهِ عشق است که عاشق باید یکی یکی آنهاراازپیشِ روبرداشته وبه سمتِ منزلِ معشوق حرکت کند.حافظ دراینجا ازمرشد ومرادِ خیالیِ خویش که قبلن این مسیر راطی کرده وبه مقصدرسیده است طلبِ استمدادمی نمایدتالطف وعنایت کرده وهمتّش رابدرقه یِ راهِ حافظ کند واورایاری دهد.درجایِ دیگری همین درخواست را این باراز"طایرِ قدس" دارد:

همّتم بدرقه‌ی راه کن ای طایر قدس 

که دراز است ره مقصد و من نـو سفرم

دورم بـه صورت از در دولــتسـرای تــو

لـیکن بـه جـان و دل ز مـُقیمان حضرتم

اگرچه به ظاهر به سرمنزلِ وصال نرسیده ام و از درگاهِ تـو دورم لیکن درحقیقت جان و دل من پیش تـوست  وگویی که من  در بارگاهِ تـو اقامت دارم .

وقتی كه شدّتِ شیدایی به غایت رسیدو اشتیاق به مرحله یِ نهایت، عاشق درهمه حال جز معشوق نمی بیند. برای این زَمره از عاشقانِ واله و شیدا قرب و بعدی وجود ندارد. معشوق و محبوب را در همه حال آشكارا می بینند .حافظ مصداقِ حقیقیِ این ضرب المثل است كه: "گردر یمنی چوبامنی پیش منی". یعنی: هر جا باشی در گوشۀ دلم جای داری و هرگز غایب از نظر نبودی تا حضورت را آرزو كنم.

درراه عشق مرحله ی قرب وبعدنیست

می بینمت عیان ودعا می فرستمت

حـافظ به پیش چشم توخواهدسپـردجان

در ایـن خـیـال ار بـدهــد عـمــر مـُهـلـتــم

 در این فکرم که اگرسعادت داشته باشم وسزاوارباشم در پیش چشمانِ تـو جان بـسپارم،چنانچه عـمر به من مهلت دهد و زنده بمانم جانم را فدای تو خواهم کرد .

عزمِ دیدارِ تودارد جانِ برلب آمده

 بازگردد یابماند چیست فرمانِ شما  http://cialisvbuy.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 02:03 ب.ظ

Really tons of wonderful facts.
cialis online nederland comprar cialis navarr generic cialis can i take cialis and ecstasy pastillas cialis y alcoho cialis free trial buying cialis overnight buying cialis on internet cialis et insomni cialis prezzo al pubblico
http://eddrugsgeneric.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 01:51 ق.ظ

Beneficial info. Appreciate it!
cialis generika in deutschland kaufen brand cialis nl tadalafil what is cialis cialis coupons printable generic cialis at walmart cialis patentablauf in deutschland cialis arginine interactio prezzo cialis a buon mercato generic cialis in vietnam
http://canadianpharmacyies.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:02 ب.ظ

Info well taken..
drugstore online shopping canadian pharmaceuticals stocks canadian drug store canadian pharmaceuticals drugstore online shopping reviews drugstore online india canadian pharmacys canadian rx world pharmacy canada online pharmacies surrey canada medications cheap
rldta.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:00 ق.ظ

Thanks a lot, Ample knowledge!

buy viagra without a prescription online is it illegal to buy viagra viagra purchase online buy viagra online generic to buy viagra viagra online pharmacy uk viagra cheap no prescription buy viagra without a prescription viagra alternative how get viagra
Cialis prices
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:26 ب.ظ

You made the point.
prix cialis once a da cialis usa cost cialis daily dose generic purchasing cialis on the internet buying brand cialis online ou acheter du cialis pas cher cialis cost cialis daily reviews ou trouver cialis sur le net cialis 5 effetti collaterali
cialisees.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:55 ق.ظ

Cheers. I appreciate this!
cialis 20 mg cost click here cialis daily uk cialis kaufen wo the best choice cialis woman cialis 20 mg effectiveness online prescriptions cialis cialis free trial cialis coupons i recommend cialis generico click here to buy cialis
cialisvbuy.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:02 ب.ظ

You revealed that very well.
generic cialis levitra online cialis cialis flussig prices for cialis 50mg tadalafil generic buy name brand cialis on line cialis 05 non 5 mg cialis generici canadian cialis brand cialis nl
cialis en mexico precio
یکشنبه 21 مرداد 1397 09:53 ب.ظ

You've made your point extremely clearly..
get cheap cialis cialis pills price each canadian drugs generic cialis venta cialis en espaa how much does a cialis cost 5 mg cialis coupon printable buy original cialis venta de cialis canada when can i take another cialis low cost cialis 20mg
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:59 ق.ظ

Thanks, I like it!
where cheapest cialis overnight cialis tadalafil venta cialis en espaa cost of cialis per pill cialis 5 mg funziona price cialis wal mart pharmacy cialis authentique suisse cialis prezzo al pubblico how to purchase cialis on line tadalafil generic
پاسخ رضا ساقی : ممنون دوست عزیز
Online cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 03:19 ق.ظ

You stated this well.
cialis pills in singapore wow cialis 20 recommended site cialis kanada cialis australian price cialis generico postepay enter site natural cialis cialis side effects rezeptfrei cialis apotheke cialis daily new zealand cialis australian price
Cialis 20 mg
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:35 ب.ظ

Kudos. I value it!
cialis without a doctor's prescription cialis 30 day trial coupon cialis usa cost pastillas cialis y alcoho cialis e hiv interactions for cialis cialis generisches kanada cialis daily i recommend cialis generico buy name brand cialis on line
Viagra tablets australia
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:00 ق.ظ

Many thanks! Fantastic information.
is it legal to buy viagra is it legal to buy viagra buy viagra uk without prescription buy generic viagra usa lowest price viagra is buying viagra online legal how do you buy viagra how to get a viagra prescription where do i buy viagra cheap sildenafil tablets
Cialis pills
جمعه 17 فروردین 1397 06:43 ب.ظ

Amazing facts, Many thanks!
if a woman takes a mans cialis enter site 20 mg cialis cost rx cialis para comprar opinioni cialis generico wow cialis 20 tadalafil cialis sicuro in linea cialis purchasing we choice cialis pfizer india cialis daily reviews
Cialishof
یکشنبه 27 اسفند 1396 09:45 ب.ظ

Many thanks, Ample material.

cialis venta a domicilio cialis generico postepay buy brand cialis cheap prezzo di cialis in bulgaria cialis online deutschland generic cialis 20mg uk cialis generisches kanada cialis tadalafil online are there generic cialis we like it cialis price
Etsuko
پنجشنبه 16 آذر 1396 07:48 ب.ظ
Hello, Neat post. There is an issue with your web site in internet explorer,
could test this? IE nonetheless is the market leader and a good component to people will miss your great writing because
of this problem.
Tressa
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 10:32 ب.ظ
Definitely believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be on the net the simplest thing
to be aware of. I say to you, I certainly get irked
while people think about worries that they plainly do not know about.
You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole
thing without having side effect , people can take
a signal. Will probably be back to get more.
Thanks
مریم
چهارشنبه 31 تیر 1394 10:50 ب.ظ
قابل توجه خانم ها و اقایون باحال بیایید تی اس با هم بچتیم خوش باشیم ادرس سرور ts2.ir که باید به برنامه بدید برنامه را واسه دانلود کردن هم برید به ادرس زیر

http://p30download.com/fa/entry/36840/

حتما بیایید
اسمان همیشه ابری نیست
چهارشنبه 31 تیر 1394 06:44 ب.ظ
حتی اگر بهار هم باشد این افکار شماست که گل ها را رشد میدهد
نه فصل بهار !

سلام
پیش من هم بیاین خوشحال میشم
اسمان همیشه ابری نیست
چهارشنبه 31 تیر 1394 06:44 ب.ظ
حتی اگر بهار هم باشد این افکار شماست که گل ها را رشد میدهد
نه فصل بهار !

سلام
پیش من هم بیاین خوشحال میشم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
نویسندگان
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها
اَبر برچسبها