حافـــــــــــظانه

بامدّعی مگوئید اســــرار عشق ومستی

اگر بـه بـاده‌ ی مُـشگیـن دلم کشـد ، شـایـــد

جمعه 7 اردیبهشت 1397


اگر بـه بـاده‌ی مُـشگیـن دلم کشـد ، شـایـــد


کــه بـــوی خـیـــر ز زهـــد ریــا نـمـی‌آیـــــد


باده یِ مُشگین:باده ای که با  با مُشگ آمیخته شده است  

مشگ:مادّه ای خوشبو ومعطّر است که در زیر پوستِ شکم ومجاورِ عضوِ تناسلیِ جنسِ نر از آهوی ختایی تولیدمی گردد. مشگِ تازه در موقع ترشّح مادّه ایست روغنی و بسیار معطر وبه رنگ شکلات و لزج می باشد و در حالت خشک شده سخت و شکننده است و رنگش قهوه اییِ تیره مایل به سیاه و طعمِ آن کمی تلخ است و بویی تند دارد .درقدیم شراب وشربت رابامشگ معطّرمی نمودند.

دلم کشد :دلم تمایل  پیداکند ،هوس کند ،طمع کند 

شاید : رواست، شایسته است   

اگر دلِ من میلِ شرابِ معطّر کند رواست چرا که بویِ خیر از تظاهر به پارسایی وتقوا ودینداری نمی‌آید.تمایل به باده نوشی هزارباربهترازتظاهربه تقوا وریاورزیست.

باده نوشی که دراو روی وریایی نبود

بهتراز زهدفروشی که دراو روی وریاست ......

جهـانـیـان هـمـه گـر مـنـع من کننـد از عشـق

مـن آن کـنــم کــه خـداونـــدگــــار فرمـایــد

چنانچه تمام دنیاهم مرا ملامت کرده و از عشق وعاشقی منع کنند من بدونِ توجّه به نصیحتِ آنها به کارِعشق وعاشقی که همانا قضا و حکمِ خداوندی است خواهم پرداخت. من مطیع فرمانِ معشوقم هستم .خداوند مرا به عشق ورزیدن فرا می‌خواندوهم اوست که این بارِ سنگینِ عشق را بر دوش من نهاده است  . نصیحت کردنِ آنها درحقیقت جنگیدن با قضایِ الهیست.

نصیحت گویِ رندان راکه باحکمِ قضا جنگ است

دلش بس تنگ می بینم مگرساغرنمی گیرد؟

طـمـع ز فیضِ کرامت مَـبُـر کـه خُلـق کـریــم

گــنـه بـبـخـشـد و بـر عـاشـقـان بـبخـشـایـد

ازلطف وعنایتِ خداوندی که کریمی وکرامت وبزرگواری تنهایکی ازخصلت هایِ اوست نومیدمباش،طمع مبُر،همچنان دل به بخشش و عفوِ اوببند. نگران مشو که خویِ نیک وخُلقِ بخشایشگریِ خداوندولطفِ اوبسیاربیشتراز گناهانِ ماست. ازچه دلتنگی؟او کریمانه گناه می‌بخشد و از خطاها ولغزش هایِ عاشقان هم چشم پوشی می کند.

علّتِ اینکه بخشیدن دوبارتکرارشده این است که بخشش با بخشایش تفاوت دارد."بخشیدن" یعنی عفوکردنِ گناه ، امّا "بخشایش" علاوه براینکه معنایِ بخشیدنِ گناه رامی رساند به معنیِ اعطایِ هدیه یِ ویژه و وبذلِ لطف وعنایتِ خاص نیز هست.خداوندِکریم گناهانِ تمامِ بندگان رامی بخشدلیکن به عاشقان عنایتِ ویژه ای دارد.

لطفِ خدابیشترازجرمِ ماست

نکته یِ سربسته چه دانی خموش

مـقـیـم حلقـه‌ی ذکر است دل بـدان امّـید

کـه حـلـقــه‌ای ز سـر زلـف یــار بـگـشـاید

مقیم :سکونت گزیدن و ساکن  شدن 

حلقه‌یِ ذکر : جلسه یِ گروهیِ ستایش وذکرگفتن همانندِمجلسِ درویشان

اگرمن امروز درجلسه یِ ذکر وحمدوثنایِ خداوند شرکت کرده ام و ساکنِ این مجلس شده‌ام به این امیداست که شایدراهی پیدا کنم تا به اندرونِ حریمِ حرمِ یار برسم وازوصالِ معشوق بهرمند گردم ، "حـلـقــه‌ای زِ سـرِ زلـفِ یــار گـشــــودن" نمادِ به وصلت رسیدن است .من ذکرگفتن را ازرویِ عشق به معشوق انجام می دهم نه طمعِ بهشت دارم نه ترس ازدوزخ. هرچه هست عشق است وبس.این بیت در راستایِ به نقدکشیدنِ عباداتِ کسانیست که به طمعِ بهشت وخوف ازآتشِ جهنّم،ذکرمی گویندواظهاربندگی می کنند.حافظ صفِ خودراجداکرده ومی گوید من اگرذکروتسبیحِ خدارامی گویم ازرویِ عاشقیست وبس.

درعاشقی گزیرنباشدزسازوسوز

اِستاده ام چوشمع مترسان زآتشم

تراکه ‌حُسن ‌خدا داده ‌هست و حجله‌ی‌ بخت

چه حاجـت اسـت کـه مـشّـاطـه‌ات بـیـارایـــد

خطاب به کسانیست که به رغمِ "زیبا بودن بصورتِ خدادادی" به دلیلِ اینکه اعتمادبه نفس ندارند داشته هایِ خودرانادیده گرفته وسعی می کنندبازیورآلات و آرایش وپیرایش وتوسّل به آب ورنگِ مصنوعی، زیباترجلوه نمایند.می گوید توکه اززیباییِ خدادادی وبختِ نیکوبهره مندهستی هیچ احتیاج نداری که آرایشگر ویاپیرایشگر تورا بیاراید.

زعشقِ نا تمام ِما جمالِ یار مستغنی است

 به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا ر

ا

چمن‌خوش‌است‌وهوادلکش‌است‌ومی‌بی‌غش

کـنـون بـجـز دل خوش هـیچ در نمی بـایـد

   میِ بی‌غش : ناب و خالص

شاعرباتوصیفی که ازآب وهوانموده است ظاهرن فصل،فصلِ بهار است واسبابِ عیش شاملِ ( چمنِ خرّم وخوش وهوایِ باصفاوباده یِ صاف وگوارا ) فراهم می باشد.درادامه می گویدهمه چیز مهیّاست ودرچنین شرایطی اگریک دلِ خوش هم داشته باشی دیگربه هیچ چیز نیازنداری وخوشا به سعادتت.

به عبارتی دیگر چنانچه تمامِ این شرایط فراهم باشداما تو دل خوش نداشته باشی هیچ ارزشی نخواهدداشت. آنچه که اصل است "دلِ خوش" است ومابقی فرع. وروشن است که دلِ عاشق زمانی خوش است که کنارِ دلدارباشد.

مایه یِ خوشدلی آنجاست که دلدارآنجاست

می کنم جَهدکه خود را مـگر آنجـا فـکنم

جمیله‌ای است عروسِ جهان ولی هُشدار

که ایـن مخـدّره در عِـقـد کـس نمی آیـــد

دنیا عروسی بسیار زیباوفریباست، اغفال مشو به هوش باش که این مخدّره (مستور-پرده نشینِ –پوشیده درپرده) گرچه زیباروی ودل رباینده هست لیکن با کسی پیمان ازدواج نمی بندد و بر سرِ پیمانش وفادارنمی‌ماند.

جای دیگرمی فرماید:

مجودرستیِ عهدازجهانِ سست نهاد

که این عجوزه عروسِ هزارداماداست.

  

بـه لابه گفتمش ای ماهرخ چه باشداگر

بـه یـک شکرزتو دلخسته‌ای بیاسـاید ؟!

شکر استعاره ازبوسه است.

با زاری و التماس خطاب به معشوق گفتم ؛ ای ماه رویِ زیبا ؛آخر چطور می‌شود مگر؟ اگر عاشقِ دل‌خسته‌ای با یک بوسه یِ شیرین از لب تو به آرامش برسد.

البته حافظ اظهاراشتیاق نموده وحالِ دلش راتوصیف کرده است وگرنه اوبهترازهمه می داندکه لذّتِ عشق دراعماقِ کشمکشِ پرسوزوگدازِ عشقبازی{نازِمعشوق ونیازِ عاشق}نهفته است وبوس وکناربه راحتی حاصل نمی گردد.

درطریقِ عشقبازی امن وآسایش بلاست

ریش باد آن دل که بادردِ توخواهدمرهمی

بخنده گفت که حـافظ خدای رامپسند

کـه بـوسه‌یِ تـــو رخ مـاه را بـیــالایــد

معشوق به طنز وطعنه پاسخ می دهد که :

ای حافظ بوسه مخواه وترا به خدا راضی مشو که با بوسه‌یِ تـو چهره‌یِ زیبایِ همچون ماهِ من آلوده شود.

چنانچه ازاشعارِحافظ برداشت می شود محبوب ومعشوقِ این شاعرِ شوریده،علاوه برزیبایی ودلربایی،بسیارشوخ طبع وطنّازو اهلِ مزاح نیز هست.

گفتم آه ازدلِ دیوانه یِ حافظ بی تو

زیرِلب خنده زنان گفت که دیوانه یِ کیست 


مهدی
پنجشنبه 10 آبان 1397 03:43 ب.ظ
نازم به ناز آنکه ننازد به ناز خویش
ما را به ناز نازفروشان نیاز نیست
کدام عقل سلیم میتواند در مقابل حافظ ادعایی داشته باشد.دوستان حافظ هم نازفروشان! را میشناسند و وقعی نمی نهند.در جامعه ای که تعصب کور وجود دارد متاسفانه گفتارها محافظه کارانه میشود.
اگر چه باده فرحبخش و باد گل بیز است
به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است
عرض ارادت
درود
پاسخ رضا ساقی : مهدی جان تمام روزگارت خوش وخرم باد بهترینها تقدیم توباد.
مهدی
پنجشنبه 10 آبان 1397 12:58 ب.ظ
عرض ارادت
تا الان جایی ندیدم از مشک یا همان ماده معطر که فرمودید برای طعم و بوی شراب استفاده کنند.حافظ هم فرموده :
شراب تلخ میخواهم که مرد افکن بود زورش
وقتی شراب در جام است رنگی سیاه دارد ولی اگر در مقابل نور قرار گیرد رنگی ارغوانی و لعل فام پیدا میکند. به احتمال شاید منظور حافظ مشکین meshkin بوده که رنگ عادی شراب در جام باده است.
غرض اظهار فضل نیست.فقط سعی دارم به درست ترین وجه ممکن حافظ بخوانم و در واقع نزد تمام معاشران با شمس الدین محمد درس میگیرم. از نوشته های شما هم لذتی میبرم که کلام من از بیان آن قاصر است.
درود
مهدی
پنجشنبه 10 آبان 1397 03:24 ق.ظ
عرض ارادت
تا الان جایی ندیدم از مشک یا همان ماده معطر که فرمودید برای طعم و بوی شراب استفاده کنند.حافظ هم فرموده :
شراب تلخ میخواهم که مرد افکن بود زورش
وقتی شراب در جام است رنگی سیاه دارد ولی اگر در مقابل نور قرار گیرد رنگی ارغوانی و لعل فام پیدا میکند. به احتمال شاید منظور حافظ مشکین meshkin بوده که رنگ عادی شراب در جام باده است.
غرض اظهار فضل نیست.فقط سعی دارم به درست ترین وجه ممکن حافظ بخوانم و در واقع نزد تمام معاشران با شمس الدین محمد درس میگیرم. از نوشته های شما هم لذتی میبرم که کلام من از بیان آن قاصر است.
درود
پاسخ رضا ساقی : درود برشما مهدی جان. من ازدقت نظر وکاوش شما به وجد می آیم وبی تعارف ازمصاحبت باشما انرژی وذوق می گیرم. قصداین ناتوان هم صرفاً ازانعکاس آموخته ها وبرداشت های شخصی این است که قدمی هرچند کوچک درآسان نمودن عبارات دشوارفهم حضرت حافظ برداشته شودتاحافظ خوانان وحافظ دوستان عزیز ازخواندن اشعارآن حضرت بیشترمحظوظ گردند. این ناتوان هیچ ادعایی دراین عرصه ی بیکران نداشته وکماکان درحال یادگیری هستم. درمورد پیشنهادحضرتعالی دوباره بررسی کردم به عرض عالی میرسانم که شایداضافه کردن مُشک به شراب درهمه جا معمول نبوده باشد لیکن دراین بیت مورد بحث باتوجّه به اینکه درمصرع دوّم سخن ازاین به میان آمده که اززهد ریایی بوی خوب خیر نمی آید بنابراین بوی مُشک راحافظ بدان سبب تاکید کرده که قرینه ی حافظانه ی موردعلاقه اش برقرارگردد. اگرباده ی مِشکین بخوانیم بی تردید لطفِ سخن وزیبایی این قرینه راازبین برده ایم ضمن آنکه باده ی مِشکی وسیاه درادبیات ما سابقه ندارد ولی شراب خوشبو سابقه دارد. ممنون ازمحبت وادب ومعرفت شما. بدرود
best psychic medium reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:15 ب.ظ
سلام، من kavin هستم، اولین بار که من در هر جا نظر دادم، وقتی این قطعه نوشتار را خوانده ام، فکر کردم می توانم به دلیل این درخشان
پست.
پاسخ رضا ساقی : ممنون دوست عزیز خوشحالم که لحظات خوبی راپشت سرگذاشتید.
Zelma
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:55 ق.ظ
Ridiculous quest there. What occurred after? Thanks!
هانده
چهارشنبه 20 خرداد 1394 01:57 ب.ظ
سلام عزیز خوبی؟ مطالب وبلاگتو دیدم بسیار زیبا بود معلومه که وقت گذاشتی .من یه پیشنهاد داشتم که واسه وبلاگ جفتمون خوبه اونم اینکه به وب سایت منم سر بزنی و باهم تبادل لینک داشته باشیم از این به بعد مثل دو تا دوست خوب واسه هم میشیم بعد از اینکه لینک کردی خبرم کن تا با افتخار لینکت کنم
nafas
چهارشنبه 20 خرداد 1394 01:50 ب.ظ
سلام دوست گرامی مطالب وبلاگتو خودت می نویسی!!!!!!
خیلی زیباست ...
اگه دوست داشتی بهم سر بزن
بوی خوش مهربانی
چهارشنبه 20 خرداد 1394 01:30 ب.ظ
مشکلات مانند دست اندازهای جاده کمی از سرعتتان کم می کند، اما از جاده صاف بعد

از آن لذت خواهید برد .زیاد روی دست اندازها توقف نکنید. به حرکتتان ادامه دهید.

سلام
پیش من هم بیاین خوشحال میشم
بوی خوش مهربانی
چهارشنبه 20 خرداد 1394 01:30 ب.ظ
مشکلات مانند دست اندازهای جاده کمی از سرعتتان کم می کند، اما از جاده صاف بعد

از آن لذت خواهید برد .زیاد روی دست اندازها توقف نکنید. به حرکتتان ادامه دهید.

سلام
پیش من هم بیاین خوشحال میشم
نیلوفر
چهارشنبه 20 خرداد 1394 01:28 ب.ظ
زندگی کنید برای رویاهایی که منتظر حقیقی شدن به دست شما هستند.
کافی است لحظات گذشته را رها کرده و برای ثانیه های آینده زندگی کنید. چون رویاهایتان آنجاست و شما فقط و فقط یکبار فرصت زندگی کردن دارید.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
نویسندگان
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها
اَبر برچسبها
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو