تبلیغات
حافـــــــــــظانه - بوی خوش تو هرکه زبادصباشنید
حافـــــــــــظانه

بامدّعی مگوئید اســــرار عشق ومستی

بوی خوش تو هرکه زبادصباشنید

جمعه 24 آذر 1396بوی خوش تو هر که زبادصباشنید 
ازیار آشناسخن آشنا شـنیـد 
آشنا : شناخته شده ومعروف ، دوست و قوم خویش "یار آشنا" استعاره از باد صباست که رابطِ میان عاشق ومعشوق است.
سخن آشنا : سخن و صحبتِ دوست و معشوق ، پیامِ نویدِ وصال  
"بادِصبا" که دربارگاهِ معشوق تردّد دارد وبا عاشقانش نیز در ارتباط است، عطرِدل انگیزِزلف وتنِ محبوب و معشوق راگرفته و برای عاشقان به ارمغان می آوردوآنهاراسرخوش وسرمست می نماید . 
معنی بیت: بوی دلپذیرِ تو را هر کس از باد صبا شنید (دریافت نمود)، انگار که از باد صبا پیام معشوق را دریافت کرده است .برای عاشقِ دل ازکف داده، بویِ پیراهنِ معشوق نیز اعجازمی کند.
درمجلـسِ ما عطـر میآمیــز که ما را
هرلحظه زگیسویِ توخوشبوی مشام استای شاه حُسن ؛ چشم به حالِ گدا فکن 
کاین گوش بس حکایت شاه و گدا شنید 
شاه حُسن :معشوق، پادشاه زیبارویان ، زیبای زیبایان
ای پادشاه زیبا رویان ، ای پادشاه خوبان به حال منِ فقیر(محروم مانده ازوصال) هم عنایتی بفرما.توّجهِ گهگاهِ پادشاه به گدا ازقدیم الایّام رسمِ معمولی بوده وبه منزلتِ پادشاهی خدشه ای واردنمی کند. گوش من از داستانهایِ التفات وعنایتِ پادشاهان به فقیران پراست و بسیار شنیده است . 
شاعرمی‌خواهد معشوق رابه بذلِ عنایت وتوّجهِ به عاشق تشویق وترغیب نماید. 
ازعدالت نبود دور گَرش پرســدحال
پادشاهی که به همسایه گدایی دارد


خوش می‌کنم به باده‌ی مُشکین مشام جان 
کـز دلق پوش صـومـعـه بـوی ریا شنید 
دَلق پوش : صوفی ، دراینجا به معنی ریاکار   
صومعه : دیر ، خانقاه 
ریا: تظاهر به دین‌داری و نیکوکاری 
ازآنجاکه در قدیم رسم بوده برای دفعِ بیماری یا خوش‌بو ساختن بعضی شراب ها ، آن را با گل ، گلاب یا مُشک می‌آمیختند ، ازاین می فرماید: مشامِ جان راباباده ای که بامشک وعطروگلاب غنی شده، خوش ومعطّر می نمایم.بویِ ریاو تظاهربه دینداری ازسویِ صوفیِ دروغگو، مشامِ جان راسخت آزرده وناخوش کرده است.پس خنثی کردن وپاکسازیِ این بویِ ناخوشآیند، باهرباده ای میّسر نیست.
حافظ همواره از ریاکاران بیزاری وبرائت می جسته و پیوسته با آنان در ستیز بوده است .
 می  خور که صد گناه ز اغیار در حجاب 
بهتر ز طاعتی که ز روی و ریا کنند 


سِـرّ خـدا که عارفِ سالک به کس نـگـفـت 
در حیرتم که باده فروش از کـجـا شنید ؟!! 
سـرّخدا: خدوانددربخشندگی وبخششِ گناهان رازیِ شگفت انگیز دارد.بدین معناکه ممکن است یکی هفتاد سال عبادت وبندگی کندلیکن به سببِ نداشتنِ  خلوصِ نیّت،سرانجامِ وعاقبتِ نیکی نداشته باشد.وبرعکس چه بساکسانی که بظاهرگناهکارانند،لیکن به سببِ ارتکابِ اعمالی شایسته هرچنداندک،درپایانِ کار جزوِ رستگاران خواهندبود.
البته روشن است که این سِرّ واینگونه قضاوت، ازاختیاراتِ خاصِ ذاتِ باریتعالیست و همگان جزتعدادی معدود (عارفانِ سالک) ازچگونگی ورمز ورازِ آن آگاهی ندارند. 
استادروانشادشهریاردراینباره چه زیبا می فرماید:
غرّه مشو که مرکبِ مردانِ مردرا
درسنگلاخِ بادیه پِی ها بریده اند
نومیدنیزمباش که رندانِ باده نوش
ناگه به یک ترانه به منزل رسیده اند.  
باده فروش : در اصطلاحِ عرفان،به پیر و مرشد گفته می شود. امادراینجا همان باده فروش یا فروشنده یِ شراب است.
می فرماید در شگفتم که فروشنده یِ باده و صاحبِ میخانه،چگونه به عاقبتِ گناهی که(کارِمِی فروشی) مرتکب می شود بی اعتناست.درپرده ورندانه بگونه ای که جوازِ کسبِ اونیزاز اعتبار فزونتری برخوردارگردد،می فرماید: اوقطعن به سرّ خدا دسترسی پیداکرده وحتمن ازچگونگیِ بخشایشِ گناهان اطلاع دارد که اینچنین با فراغتِ خاطربه باده فروشی اشتغال دارد. 
اگر کردم دعایِ می فروشان
چه باشدحق نعمت می گذارم


یا رب کجاست محرم رازی که یـک زمـان 
دل شرح آن دهدکه چه گفت وچه‌هاشنید 
خداوندا محرمِ رازی کجاست که با او درد دل کنم و از بلاهایی که در راه عشق کشیده‌ام صحبت کنم.حافظ باجهان بینیِ خاصی که داشته،همواره احساسِ تنهایی شدیدی داشت.دربسیاری ازغزلها به این نکته اشاره کرده وازدستِ تنهایی شکوه وشکایت نموده است. 
سینه مالامالِ درداست ای دریغا مرهمی
دل زتنهایی به جان آمد خدارا همدمی


ایـن اَش سزانبودلِ حق‌گزار مـن 
کزغمگسارخودسخن ناسزا شنید 
حق‌گزار : قدر دان و سپاسگزار    
غمگسار : محبوب و معشوق،کسی که غمخواری کندوغم ازدل بزداید.
من که این همه باخلوصِ نیّت عشق می ورزم ومِهر معشوق رادرسینه می پرورانم،حقّم این نبود، شایسته نبود که دلِ قدردان من از محبوب و معشوق خود کلامِ نا روا وسخنانِ سخت بشنود.
نکته یِ جالب توجه درعشقبازیِ حافظ این است که گلایه یِ او ازرفتارِ معشوق بسیارمحترمانه ودرحدِاظهارِ نیاز وابرازِ احساساتِ عاطفیست. اوهرگز پای ازدایره یِ ادب ومتانت وحرمت بیرون ننهاده ونسبت به معشوق جسارت نمی ورزد.
نکته هارفت وشکایت کس نکرد
جانبِ حرمت فرونگذاشتیم


محروم اگر شدم ز سرِکوی او چه شد؟! 
از گلشن زمانه کـه بـوی وفـا شـنید؟!! 
شاعردر این بیت نیز بجایِ آنکه ازبی وفاییِ یارشکایت کند داردخود را دلداری می‌دهد . "کوی معشوق" به "گلشن زمانه" تشبیه شده که وفا و وفاداری در آن نیست . 
اگرمرا به کوی معشوق دسترسی نیست و بی بهره مانده ام،جایِ گله و شگفتی نیست. زیرا کوی یار هم مانند زمانه و روزگار به کسی وفا نکرده است،اغلبِ عاشقان درآتشِ فراق می سوزند ودردریایِ بیکرانه یِ عشق جان می سپارند.
جزاینقَدر نتوان گفت درجمالِ توعیب
که وضعِ مهرو وفانیست رویِ زیبارا 


ساقی بیا که عشق ندا می‌کـنـد بـلـند 
کآنکس که گفت قصّه‌ی ما هم زماشنید 
ای ساقی  بیا ببین وبشنو که عشق چه غوغایی به راه انداخته وچه فریادِبلندی درجهان طنین افکنده است.بیا دراین غوغایی که به پاشده شرکت کن وپیمانه های شراب رابه گردش درآور....
وامّا چه اتّفاقی رخ داده که شاعر "ساقی" رافراخوانده واورانیزبه جشن دعوت می کند؟
بایدگفت شاعراین نکته رااززبانِ عشق یادآوری می کند که هر کس داستانِ ما را بازگویی می کند از خودِ ما به او الهام شده است .به عبارتی دیگر: اگر کسی حدیثی از قصه یِ عشق را می‌داند وبازگویی می کند قطعن عاشق شده واین موضوع،موهبتِ خودِ عشق است. 
"عشق" خودش می گوید وباز خودش می‌شنود.هرچه هست "عشق"است و ما و شما بهانه ای بیش نیستیم.   
"تنهاخودِعشق" است که داستانهای شورانگیز بپاکرده وحکایتهای اینچنین اثربخش خلق نموده است. 
درمعنایِ این بیت این حقیقتِ بزرگ که:"عشق خداست وخداعشق است" نهفته است.
 زاهداَر راه به رندی نبَردمعذوراست
عشق کاریست که موقوفِ هدایت باشد. 
به همان معناکه خداوندهرکه را بخواهد هدایت کند، عشق هرکه رابخواهدمبتلا می کند.


مـا باده زیرخرقه نه امروز می‌خوریم 
صـد بار پیرمیکده این ماجراشنید 
خرقه ازلوازم عبادت ونشانه یِ عبودیت درنزدِ زاهدان بویژه صوفیان بوده است.حافظ که از تظاهر وریاکاریِ آنها دلزده شده ومسیرِ عشق وآزاداندیشی را انتخاب کرد،خرقه همانندِ صوفیان دستآویزِ ریاکاری نکرد بلکه اوعشقبازی پیشه کرده بودومسلّم است که عشقبازی مایه یِ سرمستی وسرخوشیست.معنایِ ظاهریِ بیت نیز این است»
باده نوشیِ پنهانیِ ما برای بار اوّل که نیست ، این مسئله صد بار به گوش پیر و مرشد ما رسیده واوازرفتارِ ماآگاهست.
پیر وراهنمایِ حافظ که مشخص نیست چه کسی بوده وظاهراً خیالی می باشد،ازباده نوشیِ یارانِ خویش اطلاع کامل داشته وخودنیز دراین زُمره قراردارد
دوش ازمسجدسویِ میخانه آمدپیرِ ما
چیست یارانِ طریقت بعدازاین تدبیرِما 


ما می به بانگ چنگ نه امروز می‌کشیم 
بس دَور شدکه گنبدچرخ این صدا شنید 
دَوْر : دو معنی دارد : 1- گردش و چرخیدن  2- عصر و روزگار 
تنها امروز نیست که ما با بانگ ونوای چنگ، اقدام به باده نوشی می‌کنیم. روزگار طولانی است که مابدین کارمی پردازیم و این خبر در آسمان هم پیچیده است . 
به هیچ دَوْر نخواهندیافت هشیارش
چنین که حافظِ مامستِ باده یِ ازلست


پندحکیم محض صواب است وعین خیر 
فرخنده آن کسی که به سمعِ رضا شنید 
حکیم : دانشمند ، فرزانه   
محض : عین ، مطلق    
عین : ماهیت ،خودِ خیر  
فرخنده : خجسته ، نیکبخت    
سمعِ رضا : شنیدن همراه با پذیرفتن
پندواندرزِ عارفِ دانایِ فرزانه، درست و ناب و خیرِ بی چون وچراست ، خوشبخت کسی است که بشنود و بپذیرد وبکاربندد. 
چنگِ خمیده قامت می خواندت به عشرت
بشنوکه پندِ پیران هیچت زیان ندارد


حافظ وظیفه‌ی تودعاگفتن‌ست وبس 
در بنـدِ آن مـبـاش که نشنیدیاشنید 
ای حافظ وظیفه‌ی تو این است که برای سلامتیِ معشوق دعا کنی وبس.
در فکر این نکته مباش که دعایت راچه کسی) معشوق یاغیر) شنیدیا نشنید.اصل مطلب این است که تو خالصانه آرزوی خوبی وسلامتی داشته باشی. 
من ودل گرفداشدیم چه باک؟
غرض اندرمیان سلامت اوست


canadian drug store
یکشنبه 1 مهر 1397 04:00 ب.ظ

Nicely put, Kudos!
drugstore online reviews canadian pharmaceuticals canadian online pharmacy buy viagrow pro canadian drug pharmacy canada reviews canadian pharmaceuticals stocks canadian pharmacies-24h drugs for sale in uk canada medication cost
viagraky.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:55 ق.ظ

You actually said that exceptionally well.
cialis 05 cialis generique 5 mg cialis for sale cialis manufacturer coupon cialis daily buy cialis online cheapest low cost cialis 20mg generic low dose cialis cialis 5 mg funziona click now cialis from canada
viagra canada
سه شنبه 23 مرداد 1397 10:00 ق.ظ

Helpful tips. Thanks a lot.
viagra usa online buy viagra online order buy viagra online overnight viagra 100mg viagra generic online pharmacy how to get cheap viagra viagra order online buy viagra low cost online pharmacy sildenafil prescription
babecolate.com/buy-cialis-overnight.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:28 ق.ظ

Cheers! Numerous knowledge!

prezzo di cialis in bulgaria achat cialis en itali price cialis best cialis italia gratis we use it cialis online store india cialis 100mg cost cialis flussig we like it cialis price tadalafil 20 mg cialis 5 mg
Cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:52 ب.ظ

You've made your point very clearly!!
generic cialis with dapoxetine dosagem ideal cialis prix cialis once a da online prescriptions cialis generic cialis pro cialis canadian drugs canadian drugs generic cialis india cialis 100mg cost we recommend cialis best buy usa cialis online
Viagra tablets australia
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:23 ق.ظ

Reliable advice. Thank you.
where yo buy viagra buy real viagra how to buy viagra online where can i buy viagra from cheap generic viagra online generic viagra buy online how do i buy viagra online buy viagra ireland how do i buy viagra where i can buy viagra
Online cialis
جمعه 17 فروردین 1397 07:06 ب.ظ

Cheers, I like it!
cialis 20 mg effectiveness no prescription cialis cheap acheter du cialis a geneve cialis free trial we choice cialis pfizer india cialis 20 mg cost cialis canada on line are there generic cialis we like it safe cheap cialis if a woman takes a mans cialis
Online cialis
جمعه 3 فروردین 1397 03:27 ب.ظ

Superb knowledge. Thank you.
buy brand cialis cheap cialis reviews price cialis per pill cialis dosage cialis kamagra levitra we choice cialis uk cialis vs viagra click now cialis from canada cost of cialis per pill buy generic cialis
What makes you grow taller during puberty?
جمعه 24 شهریور 1396 08:59 ب.ظ
I every time used to read paragraph in news papers but now as I am a user of internet so from now I am using net for articles, thanks to web.
vicassens.wordpress.com
سه شنبه 24 مرداد 1396 04:54 ب.ظ
With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright
infringement? My site has a lot of exclusive content I've either created myself or outsourced but it seems a
lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you
know any ways to help stop content from being ripped off?
I'd genuinely appreciate it.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
نویسندگان
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها
اَبر برچسبها