حافـــــــــــظانه

بامدّعی مگوئید اســــرار عشق ومستی

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

شنبه 8 مهر 1396


بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم طرحی نو در اندازیم

ایـن غزل پاسخِ محکم ودندان شکن برای کسانیست که حافظ رامتهّم به جبری گری می کنند. مفاهیمِ این غزل اختیار گرایانه بودنِ حافظ رااثبات می کند. درحقیقت حافظ رانمی توان به موضوعِ خاصی متهّم ساخت. اوفرزانه ای آزاداندیش ومجموعه ای از اضداداست وفراترازمذاهب ومرزها می اندیشد.

"گل برافشاندن" : گلریـزان ، بر سر کسی گل ریختن،

"می در ساغر انداختن" : شراب در جام ریختن ، "اقدام به بـاده نـوشی کردن"

"گل برافشانیم" و "می در ساغر اندازیم" ، هر دو نشانه‌ی شادی و شادمانی کردن است.

«فـلـک را سقـف بـشـکافـیـم» به هرآدمی امید وانرژی می دهد تاآغازی دوباره داشته باشد. در نظرگاهِ شاعر،ایستایی معنایی ندارد وهرپایانی سرآغازی دوباره است.«طرحی نودراندازیم»اراده یِ آدمی رابه خلّاقیت وابتکار تشویق می کندوروح وروانش راپویامی نماید.

بـیـا شادمان باشیم و جشنی برپـا نماییم ،گلریزان کنیم و به بـاده نـوشی بـپـردازیـم. و هرگز تسلیم نشوییم مامی توانیم حتّاسقفِ آسمـان را بشکافیم و شـالـوده‌ و اساسی تـازه بـنـا نهیم.

حافظ خاطرنشان می سازدکه انسان نـیـرویِ شگفت انگیزِ عظیم و نهفته‌ای دارد که می‌تـوانـد کارهای عجیب و غریب انجام دهد،تـا آنجا که می‌خواهد دست به آفریـنـشِ عالمی و آدمی دیگر بزند :

آدمی در عالم خاکی نمی‌آید به دست

عالمی دیگر بباید ساخت و ز نـو آدمی.......

اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریـزد

من وساقی به هم سازیم وبنیادش براندازیم

"به هم ساختن" : متّحد شدن

درادامه یِ بیتِ قبلی باهمان شورِ حماسی می فرماید : چنانچه غـم واندوهِ دنیا، لشکری فراهم کرده، وقصدِجانِ عاشقان را بکند،،هیچ جای نگرانی نیست، من با کمک ومددِ ساقی،ریشه واساسِ غم واندوه را ازبین خواهیم برد.ساقی سلاحی در دست دارد که غم رادرزیرِخاک مدفون می سازد.

ساقیابرخیز ودرده جام را

خاک برسرکن غمِ ایّام را

شرابِ ارغوانی را گلاب اندر قـدح ریـزیـم

نسیم عطر گردان راشکر درمجمرانـدازیـم

"ارغـوانی" : به رنگ ارغوان ، سرخِ پـر رنـگ ، آتشگون

"قـدح" : جام بزرگ شراب

بادرنظرداشتِ اینکه درقدیم برایِ معطّرساختنِ شراب،گلاب اضافه می کردند،می فرماید:

شرابِ ارغوانی را با افزودنِ گلاب،غنی سازی می کنیم تاکیفیّتش افزون ترگردد.برای آن که شراب فراوان بـنـوشیم و به دردِ سرِ آن دچار نـشویم ، آن را با گلاب آمیخته می‌کنیم.

"مـِجـمـَر" : مـنـقـل ، آتـشـدان ، بخشِ پایین عطرگردان که آتش در آن قرارمی گیرد.

"عطر گردان" : بـخـوردان ، وسیله‌ای که در آن آتش می‌افروختند بعد عـود ، اسفند و ... می‌ریختند و می‌گرداندند تا دود خوش‌بـوی آن در فضا پخش شـود."شکر در مجمر انداختن" بـه ایـن منظور است که بـوی عـود ماندگار شود.

همچنین در مجمری که نسیمِ خوش  می پراکند، شکر می‌ریـزیم تا بکاممان شیرین ترگردد.

شکر ریختن به مجمر وگلاب ریختن به شراب، به عبارتی دیگر معنایِ دیگری نیز دارند:

دربسیاری ازشهرها رسم براین است که وقتی کسی کاسه ای غذا به عنوانِ هدیه یانذری به کسی می دهد، اونیز متقابلاً هنگامِ برگرداندنِ ظرفِ غذا،آن راپر ازشیرینی وشکر ونبات وگلاب می کند.ازاین نظرگاه می فرماید:

به حرمتِ سرمستی و شوری که شرابِ ارغوانی به ما بخشیده ، قدحِ خالی‌اش را از گلابِ خوشبو پرمی کنیم و در مجمرِ نسیمِ عطرگردان، به پاداش اینکه بـویِ خوش گل رایگان به همه جا می پراکنده شکر می‌نهیـم.

چنگ بنواز وبساز ارَ نبود عودچه باک؟

آتشم عشق ودلم عود وتنم مجمر گیر

چودردستست رودی خوش بزن مطرب سُرودی خوش

که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم

"رود": نهرِبسیاربزرگ‌که‌پس‌ازسیردرخشکی‌داخل‌دریاشود، زه، زه‌کمان‌حلاجی، تار ورشته یِ‌ساز، سازو آواز, فرزند، پسریادختر باتوّجه به مهارتِ فوق العاده یِ شاعر درایجاد ابهام وایهام،تقریباً تمام معناها موردِ نظرشاعربوده وبامفهومِ بیت سازگاری دارند.

"خوش" : خوش دست و خوش صدا

"مـُطـرب" : نـوازنـده

"سـُرود" : آواز ، تـرانـه ، آهنگ

"دست افشان" : دست زدن و شادی کردن ، رقصیدن با حرکات دست

"غـزل خوانـدن" : شعر خواندن ، آواز خواندن

"پـا کـوبـان" : رقصیدن

"سـر انداختـن": 1- حرکت دادن سر در حال رقص.   2- ازشدّتِ مستی نتوان سر را کنترل کرد و سر دائـماً به چپ وراست و پایین بیفتد.   3- سر به پای کسی انداختن کنایه از : سرباختن و جانفشانی کردن است.

ای نـوازنـده ! حال که فرصتی این چنین دست داده، و ساز خوش دست و خوش صدایی در دست داری ویادرکنارِ رودخانه ای باصفا هستیم،ویاحال که شاهد ونگاری زیباروی مصاحبت داریم، آهنگی شاد و زیبا بـنـواز تا با آن برقصیم و شادی کنیم و در حال رقص وپایکوبی ازشدتِ شادمانی ومستی سرمان را در راه معشوق بـبـازیـم....

شاعر دراین بیت کلماتی را که با موسیقی خویشاوندی دارندرا به صورت یکجا به کار گرفته و 9 کلمه: (رود، خوش، بزن، مطرب، سرود، دست افشان، غزل خوانی، پاکوبان، سرانداز) را که در عالمِ موسیقی قرابتِ معنایی دارند، پشت سرهم ردیف کرده که شاهکاری ادبی وبی نظیر به حساب می آید.

ای خوشا دولتِ آن مست که درپای حریف

سرودستار نداندکه کدام اندازد

صبا ! خاک وجود ما بـدان عالی جناب انداز

بـُوَد کآن شاه خوبان را نظر بر منظر اندازیم

"صـبـا" : بادِملایم وروح پروری که بشارت دهنده است. بعضی ها معتقدند از زیرِ عرش می‌وزد و از عرش(آسمان) برفرش(خاکیان) پـیـام می‌آورد. نسیمِ صبحگاهی ، باد خنکی که از شمالِ شرقی می‌وزد ، "باد صبا" در ادبیات ما جنبه‌یِ اساطیری پیدا کرده ، در کوی معشوق رفت آمد دارد و پیام رسانِ عاشق و معشوق است .

"خـاکِ وجودِما" : منظور این است که وجودِ ما درمقابلِ وجودمعشوق بی ارزش است وهمانندِ خاک وگرد وغباراست.چون خاک را باد راحت تر را جا به جا می‌کند،"وجود" رابه خاک تشبیه کرده تادرخواستی که دارد{انداختنِ خاکِ وجود برآستانِ بارگاهِ جانان} امکانپذیرترگردد.

"جـنـاب" : پـیـشـگـاه ، درگـاه

ممکن است منظورشاعر از "خاکِ وجودِ ما" ازتبدیل به خاک شدنِ بدن پس از مرگ باشد،درآنصورت می‌خواهد بـگـویـد : ما که وقتی زنـده بـودیـم به وصال نـرسیـدیم لا اقل پس از مرگ، خاک ما را به کوی معشوق بـرسـان تابهره مندگردیم.

"بـُـوَد" : بـاشـد ، به ایـن امـیـد

"شاه خوبان" : سلطانِ زیـبـارویـان، معشوق

"مـَنـظـَر" : دو معنی دارد : 1- اسم مکان است به معنی محلِّ نگاه کردن ، پـنـجـره ، روزنه .  2- استعاره از : "چـهره" و ظاهر شخص ،

1- :به این امید که بتوانیم از پنجره‌ی آن بارگاه بلند مرتبه معشوق را تماشا کنیم.

2- : به این امید که بـتـوانـیم در آن بارگاهِ بلند مرتبه ، چهره‌یِ زیبایِ معشوق را ببینیم.

3- : به این امید که بـتـوانـیـم در آن بـارگاه بلند مرتـبـه نـظـر معشوق را به سوی خود جلب کنیم.

حافظ چوره به کنگره یِ کاخ وصل نیست

باخاکِ آستانه یِ این دربسربریم

یکی از عقل می‌لافـد ، یکی طامات می‌بافـد

بیا ! کاین داوری ها را به پیش داور انـدازیـم

"می لافـد" : لاف می زند ، ادّعـای بی‌جا و بـیـهـوده می کند.

"طـامـات" : ادّعایِ مقام و مرتبه‌ی عشق و عرفان کردن که معمولن یاوه سرایست. سخنانِ گزافه با ادّعایِ کرامت و فضل و خودنمایی بر زبان راندن،  حرف های دروغین وبی اساس سرِ هم کردن ، بیانِ تـوهـّمـات ، خیال بافی و.....

"داوری" : قـضـاوت کردن ، تشخیص حق از باطل

"داور" : قاضی ، منظور خـداوند تعالی است.

زمانه یِ شاعر زمانه ایست که هرکس متناسب بامنافعِ خویش ادّعایی  مطرح می کندوجالب اینکه همه اصراردارندکه درست می گویند.یکی ادّعـایِ عقل و تفکّر دارد و یکی ادّعایِ دروغِ کرامت دارد.... بیـا تا تشخیص و قضـاوت آن را بر عـهـده‌یِ خداوند بـگـذاریم که او بهترین قاضی است و از حقیقت و اسرارِ همگان آگاه است.

جنگِ هفتادوملّت همه راعذربنه

چون ندیدندحقیقت رهِ افسانه زدند

بهشتِ عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه

که از پایِ خُم‌ات یکسر به حوضِ کوثراندازیم

"بهشتِ عـدْن" :قصری در بهشت که از لـؤلـؤ ساخته شـده است، جایـگاهِ مـقـرّبـان حق تعالی در بهشت،بهترین نقطه ی بهشت

"مـیـخـانـه" : در اصـطـلاح عـرفـا جایی ست که مستانه و عاشقانه، معشوقِ ازلی را ستـایـش و پـرستـش کـنـنـد.

مـیـکده ای که "حـافــظ" بنا نهاده، از بهشتِ عدن هم بـهـتـر است و شـرابی که در آنجـا یافت می شود در کـوثـر هم پـیـدا نمی‌شود :

اگـر آرزویِ بهشتِ عدن را می‌کنی با ما به میخانه‌یِ عشق بـیا،(تابصورت نقدی نه وعده ای) از کنارِ خمخانه‌یِ معرفت، تـو را بی واسطه وبی هیچ شرط وشروطی، یکراست به چشمه‌یِ کـوثـربرسانیم.شرابی که ازکوثرِ بهشت گواراتر است. طعنه ایست به کسانی که خدارا به خاطر رفتن به بهشت پرستش می کنند.

بـیـا ای شیـخ و از خـمـخانه‌ی مـا

شرابی خور که در کـوثـر نـبـاشـد.

"حوض کـوثـر" : چشمه‌ای است در بهشت. اهل تسنّن ساقیِ کـوثـر را اوّل ابـوبـکر ، دوم عـمـر ، سـوم عثمان و چهارم علی (ع) می‌دانند ، امـّا شیعیان تنها حضرت عـلـی (ع) را ساقیِ کـوثـر می‌دانند.

سخن‌دانی و خوش‌خوانی نمی‌ورزند در شیراز

بیا حـافــظ ! که تا خود را به مُلکی دیگر اندازیم

"ورزیدن" : "پـرداختـن" و "تـوّجـه کردن" است.

زمانِ سرایشِ غزل،گویا زمانی بوده که بنابه شرایطی،ارزشی به شعر وادب وآوازخوانی قائل نبودند.اوضاعِ زمانه خوشایندِطبعِ شاعر نبوده و دلگیرانه می فرماید:

در شـیـراز به شعر و شاعـری و آواز خوانی تـوجـّهی نـدارند ، ای حـافــظ بـیـا تـا به شهر دیـگـری بـرویـم.

ضمنِ آنکه حافظ بنابه روایاتِ فراوان خوش صدا وخوش آوازنیزبوده است.:

دلم از پـرده بشد حافظ خوش لهجه کجاست

 تـا بـه قـول و غـزلـش ساز و نـوایی بـکنیم.

غزل سراییِ ناهیدصرفه ای نبرد

درآن مقام که حافظ برآورد آواز

 


http://cialisvipsale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 01:38 ق.ظ

Amazing a lot of superb advice!
cialis generika try it no rx cialis cialis 5 mg look here cialis cheap canada costo in farmacia cialis cialis online american pharmacy cialis cialis bula free generic cialis we use it cialis online store
canadianpharmacytousa.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:49 ب.ظ

Whoa quite a lot of terrific information!
canadian pharmacys canadian discount pharmacies in ocala fl north west pharmacies canada canadian rxlist canadian prescriptions online canadian pharmacy drugs for sale in uk drugs for sale in uk canadian online pharmacies canadian pharmacy king
buying viagra in china
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:52 ق.ظ

You actually expressed that very well!
viagra in pharmacy viagra cheap online uk pharmacy viagra online buy super viagra online buy viagra buy cheap viagra online without prescription getting viagra viagra professional cheap viagra online is it legal to buy viagra
http://cialisyoues.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:58 ق.ظ

You said it perfectly..
cialis uk click here cialis daily uk order generic cialis online comprar cialis 10 espa241a cilas safe dosage for cialis opinioni cialis generico acheter cialis meilleur pri cialis canada cialis 20mg preis cf
is sildenafil generic
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:48 ق.ظ

You suggested it wonderfully!
buy tadalafil buy discount viagra online online viagra cheap online viagra pharmacy viagra where to buy how can i buy viagra where can i purchase viagra online buy viagra cheapest order viagra buy sildenafil generic
کسب درامد و کار در منزل
چهارشنبه 3 مرداد 1397 10:43 ب.ظ
Hey there, You have done an excellent job. I'll certainly digg it and personally recommend to my
friends. I am sure they will be benefited from this web site.
پاسخ رضا ساقی : دوست عزیز خوشحالم که رضایت خاطرشما فراهم شده است. ازاظهارنظرشما سپاسگزارم
Cialis canada
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:55 ق.ظ

Fantastic forum posts. Many thanks.
cipla cialis online cialis with 2 days delivery cialis authentique suisse cialis pills in singapore we recommend cheapest cialis generic cialis pro enter site natural cialis how much does a cialis cost generic cialis pro achat cialis en suisse
پاسخ رضا ساقی : ممنون دوست عزیز
Cialis generic
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:30 ب.ظ

Regards! Valuable information!
prices for cialis 50mg generic cialis pro cialis tadalafil viagra vs cialis cialis per paypa enter site very cheap cialis generic cialis at walmart rezeptfrei cialis apotheke order generic cialis online wow cialis 20
Viagra online
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:46 ق.ظ

Wow plenty of valuable information!
viagra online rx vigra buy viagra online usa generic viagra purchase buy cheap viagra online next day delivery where to buy viagra from online viagra buy buy viagra uk next day delivery buy viagra nz buy price viagra
Cialis 20 mg
جمعه 17 فروردین 1397 06:32 ب.ظ

You actually expressed it very well.
tarif cialis france canada discount drugs cialis does cialis cause gout cialis lowest price cialis generique 5 mg cialis kaufen wo cialis diario compra acheter du cialis a geneve cialis dosage cialis savings card
Cialis generic
جمعه 3 فروردین 1397 02:29 ب.ظ

Thanks a lot! A good amount of knowledge.

only best offers cialis use safe site to buy cialis online cialis 10 doctissimo where to buy cialis in ontario cialis herbs cialis super acti cialis in sconto cialis preise schweiz cialis online deutschland cialis generic availability
cialis generique fabriquГ© en france
جمعه 24 آذر 1396 05:17 ب.ظ
That is really fascinating, You are an overly professional blogger.
I have joined your rss feed and look ahead to seeking extra of your magnificent post.
Additionally, I have shared your website in my social networks
پاسخ رضا ساقی : سلام ممنون ازاینکه به وبلاگ من. سرزدید. خوشحالم که رضایت شما فراهم شده. ممنون که اقدام به انتشار وبلاگ من کردید. معلوم است که شما عشق رامی فهمید. شما انسان پاک دلی هستید که مطالب عرفانی راخوب درک می کنید.قدرخودتان رابدانید ومواظب خودتان باشید. من نمی دانم که شمادرکدام کشورهستید. دوست دارم باشما بیشترآشناشوم. اگرخواستید به من ایمیل بزنید تابیشتر آشناشویم. همچنین من دوست دارم ازاین قرص سیالیس استفاده کنم آیا امکان ارسسال به ایران هست؟ باتشکر
Alldaychemist
جمعه 10 آذر 1396 02:07 ب.ظ
Astonishingly user friendly site. Immense info readily available on couple of clicks
on.
John
دوشنبه 6 آذر 1396 12:03 ب.ظ
Reliable information, Thanks a lot.
فروشگاه یو پی اس
دوشنبه 6 آذر 1396 10:01 ق.ظ
ممنون اطلاعات خوبی بود
مناقصه
جمعه 28 مهر 1396 12:44 ب.ظ
ممنون اطلاعات کاملی بود
https://www.viagrapascherfr.com/viagra-pas-cher-inde-sur-internet/
شنبه 15 مهر 1396 10:46 ب.ظ
Awesome! Its genuinely awesome article, I have got much clear idea about from
this post.
پاسخ رضا ساقی : خوشحالم که رضایت خاطرشمافراهم شده است.
مناقصات مشاوره (کلیه صنوف) ، مشاوره های نقشه برداری ، ژئوتکنیک و ژئوفیزیک و مشاوره مدیریت و استاندارد
سه شنبه 11 مهر 1396 11:48 ق.ظ
مناقصات مشاوره (کلیه صنوف) ، مشاوره های نقشه
برداری ، ژئوتکنیک و ژئوفیزیک و مشاوره مدیریت و استاندارد
مناقصه
چهارشنبه 5 مهر 1396 02:59 ق.ظ
خیلی خوب بود ممنون
پاسخ رضا ساقی : متشکر دوست عزیز
سایبان
سه شنبه 21 شهریور 1396 11:15 ق.ظ
شرکت سایه سازان برتراندیشه پاسارگاد اجرا کننده انواع سایبان پارکینگ سایبان اداری و خانگی و سایبان های خودرو با پوشش یو پی وی سی (
UPVC) جهت خودرو ، انواع کانکس پرتابل و
ثابت می باشد. این شرکت نماینده انحصاری فروش ورقهای یو پی وی سی
UPVC سقفی و ورقهای سایدینگ در استانهای خراسان رضوی ، جنوبی و شمالی میباشد.

UPVC تولید و برای مقابله با آفتاب,
باران و برف ساخته می شود. اسکلت سایبان پارکینگ
و خودرو به گونه ای طراحی و
ساخته شده است که تحمل بار بسیار سنگین را دارند .
حذف پایه جلو و در طرحههای متفاوت قابل اجرا است.
در ساخت سایبان خودرو و سایبان پارکینگ سایه
سازان حداقل تعداد پایه به کار برده شده است .
Jacinto
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:07 ب.ظ
My developer is trying to convince me to move to .net from PHP.
I have always disliked the idea because of the costs.
But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on several
websites for about a year and am anxious about switching
to another platform. I have heard good things about blogengine.net.
Is there a way I can import all my wordpress posts into it?
Any help would be really appreciated!
medic
شنبه 13 خرداد 1396 08:02 ب.ظ
What's up to every one, it's in fact a fastidious for me to
pay a visit this website, it consists of helpful Information.
en ligne en Suisse
جمعه 5 خرداد 1396 01:40 ب.ظ
Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging
for? you made blogging look easy. The overall look of your website is fantastic,
as well as the content!
Mercedes
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:48 ق.ظ
I enjoy what you guys are up too. This type of clever work
and exposure! Keep up the terrific works guys I've included you guys to my own blogroll.
https://www.viagrasansordonnancefr.com/viagra-feminin-achat-ligne-belgique/
جمعه 4 فروردین 1396 10:48 ق.ظ
Wow, this paragraph is pleasant, my younger sister
is analyzing these kinds of things, thus I am going to let know her.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها
اَبر برچسبها
خرید فروشگاه ساز فروشگاه ساز [ اضافه کردن این سایت به علاقه مندیها ] در این وب
در كل اینترنت


تنظیم فونت.

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

.

دانلود رایگان آهنگ http://link24.rozblog.com هاست لینوکس