حافـــــــــــظانه

بامدّعی مگوئید اســــرار عشق ومستی

حافظانه

یکشنبه 30 آبان 1395
شرح غزلیّات حافظ 

در تلگرام:


آنــان كــه خــاك را بـه نــظــر كـیـمـیـا كننـد

سه شنبه 1 خرداد 1397


آنان كـه خـاك را بـه نـظــر كیمیا كننـد

آیا بُوَد كـه گوشـه‌ی چشمی به ما كنـنـد


این غزل احتمالن درپاسخ به غزلیست که شاه نعمت الله ولی سروده است:

ما خاك راه را به نظر كیمیا كنیم

صد درد را به گوشه‌ ی چشمی دوا كنیم

در حبس صورتیم و چنین شاد و خرّمیم

بنگر كه در سراچه‌ی معنا چه‌ها كنیم

رندان لا ابالی و مستان سر خوشیم

هشیار را به مجلس خود كی رها كنیم

موج محیط ، گوهر در یای عزّتیم 

ما میل دل به آب وگِل آخر چرا كنیم

در دیده روی ساقی و بر دست جام می

باری بگو كه گوش به عاقل چرا كنیم

ما را نفس چو از دم عشق است لاجرم

بیگانه را به یك نفسی آشنا كنیم

از خود بر آ و در صف اصحاب ما خرام

تا " سیّدانه" روی دلت با خدا كنیم 

حافظ در قبالِ ادعای ِاو باطعنه وطنز می فرماید:


ادامه مطلب

آن تُرک پری چهره که دوش از بر ما رفت

سه شنبه 1 خرداد 1397آن تُرک پری چهره که دوش از بر ما رفت
آیا چه خطا دید که از راه خطا (ختا) رفت
جای بسی تاسّف وتالّم است که بعضی متعصّبِ ناآگاه، بدون اطلاع ازشان غزل، این غزل را درمدح امام زمان دانسته وجاهلانه درحق ِ امام زمان، حضرت حافظ، مخاطب غزل شاه شجاع و دوستداران حافظ جفاکرده اند. غافل ازاینکه حافظ  شیعه نبود، سنّی هم نبود اوپرورش یافته ی مکتب اسلام بودلیکن به استناد اشعارزیادی که دردیوان اوثبت وضبط شده، اودرگذرزمان به یک نوع آزاداندیشی رسیده وخود بنیادِ مسلکِ رندی رابرپایه ی عشق وانسانیّت بنانهاده است. مَسلکی فراقومی، فرامذهبی وجهان شمول که محصولِ  یافته های حافظ ازقرآن،ادیان ومذاهب مختلف به اضافه ی اندیشه های شخصی این فرزانه ی روزگاران بوده ودرچارچوب هیچیک از مذاهب وادیان قرارنمی گیرد وهیچ برچسبی جز "رندی ِحافظانه" نمی پذیرد
جنگ هفتاد ودوملّت همه راعذربنه
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند


ادامه مطلب

آن پیک نامور که رسید از دیاردوست

دوشنبه 31 اردیبهشت 1397آن پیک نامور که رسید از دیاردوست
آورد حَرز جان ز خطِ مُشکبار دوست
دربعضی ازنسخه های قدیم به جای "آن" این ثبت شده که بنظردرست ترمی باشد. چراکه صحبت ازپیکی هست که به خدمت حافظ مشرّف شده است.
پیک: کسی که ماموررساندن چیزی یا پیامی باشد.قاصد
نامور: نامه بر، نامه ور،نامه رسان. بعضی نامور رابه معنای مشهور وسرشناس معنی کرده اند که بنظر درست نیست وهمین نامه ور درست می باشد.
حرز: حفاظت و نگهبانی کردن ، دعایی که نوشته وبه بازومی بندند، تعویذ، چشم زخم،دراینجا همان نامه ایست که ازدوستِ صمیمی (احتمالاً امیرجمال الدّین شیخ ابواسحاق) به دست حافظ رسیده است. او قبل ازشاه شجاع با این پادشاهِ فرهیخته رابطه ی عاطفی عمیقی داشت. حافظ درطول عمر پربارخویش با درباریان زیادی دوستی داشته لیکن با این دوسلطان که هردو اهل شعر وادب بودند رابطه ی بسیارعاطفی و عاشقانه ای برقرارکرده بود واغلب غزلیّات عاشقانه ازجمله همین غزل متاثّرازاین رابطه سروده شده است.......


ادامه مطلب

آن سیه چُرده که شیرینی عالم با اوست

دوشنبه 31 اردیبهشت 1397آن سیه چُرده که شیرینی عالم با اوست
چشم میگون لب خندان دل خرّم با اوست
این غزل بسیارشیوا وشیرین باآهنگی دلنشین وموسیقی دلنوازسروده شده ودارای مضامین بِکرعاشقانه است. بسیاری بدون آگاهی ازشانِ نزولِ غزل، براین باورند که این غزل درمدح پیامبراکرم(ص) می باشد، امّا چه کنیم که اینچنین نیست. حافظ اصلاً شبیه سعدی ومولوی ودیگران نیست وشعرمذهبی نسروده است. اوباهمه ی عارفان و شاعرانِ هم روزگار وپسین وپیشین عصرخود تفاوت های اساسی به ویژه درجهان بینی ونگرش دارد. بااینکه درزمان حاکمیّتِ اسلام می زیسته ومانعی برای سرودن غزل درمدح بزرگان دینی نداشته لیکن  مبادرت به انجام این کار ننموده است. اوتمام همّ وغمّ خود را درراستای تبیین عشق وطریق عشقبازی صرف نموده وبه رغم ِآنکه صدها غزل درمدح شاه شجاع ،شیخ ابواسحق، تورانشاه و....سروده،حتّا یکبار نیزاسم پیامبراسلام را در غزلیّات خود نیاورده وهیچ غزلی درمدح خلفای راشدین و رهبرانِ مذهبی نیز نسروده است! .....


ادامه مطلب

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است

دوشنبه 31 اردیبهشت 1397
آنشب قَدری که گوینداهل خلوت امشب است
یارب این تأثیردولت درکدامین کوکب است
شب قدر:به باورمسلمانان قرآن درشب قدرنازل شده وعظمتِ آن آنقدرزیاد است که دراین شب اعمال هزاربرابرمی شود. خداوند درقرآن می فرماید....وتوچه می دانی که شب قدر چیست؟  
دقیقاً روشن نیست که شبِ قدر، کدام یک از شب های سال است و محتملاً دردهه ی سوّم ماه رمضان است. این شب چون درنظرمسلمانان دارای قدر و منزلت است ازهمین رو شب قدر نامیده شده است.
اساساً "قدر" به معنای اندازه ‌گذاریست و ظاهراً منظور قرآن کریم از گذاردن نام قدر بر این شبِ پرعظمت، تعیین و مشخص کردن جزئیاتِ امور مربوط به تمامیِ مخلوقات در آن می‌باشد. به بیانی دیگر در این شب، حوادث و اتفاقاتی مانند مرگ و زندگی، سعادت و شقاوت، رزق و روزی و غیره برای انسانها و حوادث طبیعی جاری شدن سیل،وقوع زمین لرزه و ...مشخص می‌گردد.......


ادامه مطلب

آن كیـست كـز روی کـرم بـا مـا وفـاداری کــنــد

دوشنبه 31 اردیبهشت 1397


آن كیست كز روی کرم باماوفاداری کند

برجای بدکاری چومن یکدم نکوکاری کند


       شاعراحساسِ غریبی پیداکرده ودرپیِ شخصِ جوانمردیست که ازرویِ بزرگواری و بخشندگی،قدم پیش گذارد و دستِ دوستیِ شاعر رابفشارد ودرمقابلِ بدیهایِ او خوبی ونیکوکاری واحسان نماید.البته خودِ شاعر نیزمی داندکه پیداکردنِ کسی که دارایِ چنین فضایلِ اخلاقی باشد ورفتار وکردارِبدِآدمی را بابزرگواری ونکوکاری پاسخ دهدبسیارسخت است،لیکن آرزویست که ازرویِ ملالتِ خاطربرزبان جاری ساخته واین مضمون راپرورده است.ازسایرِعزلیاتِ حافظ چنین بنظرمی رسد که وی ازرفاقت ودوستی دردوره هایِ مختلفِ زندگانی ضربه هایِ روحیِ زیادی دیده است:........


ادامه مطلب

آن کـه پـامـال جـفـا کــرد چو خـاک راهـم

دوشنبه 31 اردیبهشت 1397


آن که پـامـال جـفـا کرد چو خـاک راهم

خاک می‌بوسم و عـُذر قدمش می‌خواهـم


 شاعر از بابت دوریِ معشوق دچار زجر و اندوهی شدیدشده ومستأصل ودرمانده گردیده است. اما زیباییِ کارعاشق دراین نکته ی لطیف نهفته که غم ودردِ دوری معشوق را با جان و دل می پـذیرد و این غم و اندوه را دوست دارد .ضمنِ آنکه درلایه ی عمیق ترمعنا، نکته ی لطیف ترو ظریف تر دیگری متجلی هست وآن عذرخواهیِ عاشق ازقدوم مبارک معشوق است. عاشق بواسطه ی دوریِ یار ونازکردن وبی توجهیِ معشوق ، همچون خاک راه پایمال گشته و بی ارزش  شده است.....


ادامه مطلب

آن که از سُنبل او غالیه تابی دارد

یکشنبه 30 اردیبهشت 1397آن که از سُنبل او غالیه تابی دارد
باز با دلشدگان ناز و عتابی دارد
سنبل: استعاره اززلف معشوق است.
غالیه: بوی خوشی مرکّب از مُشک و عنبر و باله به رنگ سیاه که موی را بدان خضاب کنند. در اینجا به غالیه شخصیّت انسانی داده شده است. غالیه با دیدن رنگ وبوی زلف معشوق از حسرت به پیچ وتاب افتاده است. معمول این است که زلف می بایست حسرت غالیه رابکشد تا به واسطه ی آن خوشرنگ وخوشبوشود لیکن به مدد نبوغ حافظ، دراینجا زلف معشوق چنان جلوه ای دارد که غالیه حسرت آن رامی خورد!.....


ادامه مطلب

آن که رُخسار تو را رنگِ گل و نسرین داد

جمعه 28 اردیبهشت 1397آن که رُخسار تو را رنگِ گل و نسرین داد
صبر و آرام تواند به من مسکین داد
این غزل به استنادِ بیت پایانی درمدح "خواجه قوام الدین محمد صاحب عیار"  از وزیران سلسله ی آل مظفّر و خدمتگزاران شاه شجاع در قرن هشتم هجری قمری بود. وی علاوه بر درایت در امر وزارت، مردی جنگجو و امیری دلیر بود و در اغلب جنگ های شاه شجاع به عنوان سردار قشون شرکت داشت و عامل اغلب پیروزی‌های پادشاه در مقابل مخالفینش بود. 
خواجه قوام‌الدین یکی از ممدوحین حافظ است.  چه در قصائد و چه ضمن غزل، بارها به مدح این امیر پرداخته است و حتی پس از قتل وی نیزبه نیکی از او یاد کرده‌است.....


ادامه مطلب

آن کس که بدست جام دارد

پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397آنکس که بدست جام دارد
سلطانیِ جَم مُدام دارد
جام : ساغرشراب
جَم :  جمشید ، پادشاه باستانی که بارگاهی باشوکت وشکوه افسانه ای داشت.
مُدام : همیشه،پیوسته 
معنی بیت: هرکس که به جام شراب دسترسی راحتی دارد مسلّماً اوسلطانِ وقتِ خویش است وسلطانیِ اوبه همان شکوه وعظمتِ جمشیدشاه افسانه ایست.
ای که درکوی خرابات مقامی داری
جم ِوقتِ خودی اَرباده به جامی داری


ادامه مطلب

آن یار کز او خانه‌ی ما جای پـری بـود

دوشنبه 17 اردیبهشت 1397


آن یار کز او خانه‌ی ما جای پـری بـود 
سرتاقدمش چون پری ازعیب بَری بود 

این غزل نیزهمانندسایرِغزلها دارایِ ایهام وابهام بوده وبه همین سبب بعضی ازشارحین چنین اظهارنظرکرده اندکه حافظ این غزل را در عزا و فراق ِ همسر ویافرزندش سروده‌است. 
بعضی نیز براین باورند که غزل درغیبتِ شاه ابواسحاق که ازدوستان صمیمیِ حافظ بوده سروده شده است باتوجه به محتوایِ غزل، نگارنده ی این متن نیز بانظردومی موافق است . به گواهیِ مورّخین ،ابواسحاق که خوداهلِ شعرودارایِ ذوق ِ شاعری بودمدتی به عدل ودادحکومت کردودرنهایت مغلوب امیر مبارز الدین گردید و به امر وی به قتل رسید......


ادامه مطلب

الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها

شنبه 15 اردیبهشت 1397

                                       


   الا یا ایّها السّاقی اَدِر کَاساً و ناوِلها

که عشق آسان نموداوّل ولی افتادمشکل‌ها

درموردِ مصرع اوّل این بیتِ زیبا ونغزسخنان زیادی گفته شده وبحث ها ی فراوانی در میان صاحبنظران واندیشمندان صورت گرفته است. بعضی معتقدند که این مصرع در اصل از یزیدابن معاویه بوده وحافظ ازاو اقتباس نموده است!.........


ادامه مطلب

الاای طـوطـی گــویـای اسـرار

شنبه 15 اردیبهشت 1397

 

 


الاای طـوطـی گـویـای اسـرار


مـبادا  خـالیـت  شـکر ز مِنقار


معنای ظاهری: هان ای طوطی که رازها و اسرار را بازگو می کنی ، منقارت خالی مباد از شکرتاهمچنان به افشای اسراربپردازی.....


ادامه مطلب

اَلمِنّة لله که در میکده باز است

شنبه 15 اردیبهشت 1397اَلمِنّة للّه که در میکده باز است
زان رو که مرا بردراو روی نیاز است
این غزل نیزهمانندِبسیاری دیگرازغزلیّاتِ حافظ متاثّرازرابطه ی پرفرازو نشیبِ حافظ وشاه شجاع است. این دو بیش ازسی سال بایکدیگراُنس و اُلفت داشته وهمین رابطه باعث شده که بیشتر غزلیّاتِ حافظ تحتِ تاثیرآن سروده شود........


ادامه مطلب

ای رُخت چون خـُلد و لعلت سلسبیـل

جمعه 14 اردیبهشت 1397


ای رُخت چون خُلد ولعلت سلسبیل

سلسبیلت کرده جان و دل سـبـیـل


"شاه شجاع"انیس ومونسِ حافظ، غزلی دارد با این مطلع :

ای به کام عاشقان حـُسنت جمیل 

کی گزینـد بـیـدلی بر تـو بـدیـل

حافظ به استقبال از غزلِ "شاه شجاع" این غزل را سروده است

خـُلـد : بهشت   لعل : استعاره از لب

سلسبیل: چشمه ای دربهشت که آبِ گوارایِ حیات درآن جاریست،می خوشگوار

سبیل :راه وطریق ، به رایگان در اختیارگذاشتن،وقف نمودن ، مباح ساختن ،کنایه از خونِ حلال

"جان و دل سبیل کردن" یعنی جان و دل را وقف کردن وفـدا کردن

ای که چهره وسیمایِ تو همانندِ بهشت است و لبت همچون چشمه ای خوشگوار،شیرین وجانبخش به مانندِ سلسبیلِ بهشت که آبِ گوارایِ حیات جاریست.......


ادامه مطلب

ای سـرو نـاز حُـسـن کــه خـوش می‌روی بـه نـاز

چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397


ای سرونازحُسن که خوش میروی به ناز

عشّاق را به ناز تو هـر لحـظـه صد نیاز

 منظور از سرو ناز معشوق بالا بلند و خوش اندام است.خطاب به معشوق : ای بالابلند و خوش اندام زیبایی که با عشوه و ناز می روی. و یا ای که درحُسن چونسروناز هستی و به عشّاق خویش هیچ توجّهی نداری.  عاشقانِ  تو هرلحظه  و همواره  به کرشمه و دل رباییِ تو نیازمند هستند.....ادامه مطلب

ای خُرّم از فــروغ رخـت لالـــه‌زار عـمـر

دوشنبه 3 اردیبهشت 1397


ای خُرّم از فروغ رخت لاله‌زار عمر

باز آکه ریخت بی گل رویت بهارعمر


خطاب به معشوق است : ای محبوب ودلبری  که از پرتو رخسار تو گلستان زندگانی شاداب و سرسبز می گردد ؛ دوباره باز گرد که بدون گل روی تو، بهار زندگی من صفایی نداردوشکوفه های زندگانی من ریخته وپرپر شده است... .


ادامه مطلب

ای‌همه‌شکل‌تـو مطبـوع و همه جای تـو خـوش

جمعه 24 فروردین 1397 ای‌همه‌شکل‌تـو مطبـوع و همه جای تـو خـوش

 

 دلـم از عـشوه‌ی شیـریـن شکر خای تـو خـوش

 

 گر چه این غزل ساده و روان سروده  شده وازپیچیدگیِ معنایی  بر خوردار نیست. اما توصیف ها و تعریف های نابی داردکه خالی از لطف نیست......

                                                  


ادامه مطلب

ای قـبـای پـادشـاهـی راسـت بـر بـالای تـو

چهارشنبه 8 فروردین 1397


ای قبای پادشاهی راسـت بربالای تو

زینت تاج و نگیـن از گوهر والای تـو


مصرع دوم در نسخه‌های مختلف ، به این صورت آمده است :

نسخه‌ی هـنـد : "تاج شاهی را فروغ از گوهر والای تـو"

نسخه ی قزوینی : "زینت تاج و نگین از گوهر والای تـو"

ایاصوفیه  : "تاج شاهی را فروغ از لؤلؤ لالای تـو"

بنظر چنین می رسد که تفاوت های فراوان نسخه ها بایکدیگر بیان کننده ی این نکته هست که حضرت حـافــظ، بسیاری اوقات دریک غزل چندین مصرع یاحتاچندین بیت دریک قافیه وردیف می سروده ویاتغییراتی می‌داده و به شکلهای متفاوت می‌خوانده ومی نوشته است.وازآنجاکه تدوین وتنظیم ِ دیوان پس ازرحلتِ ایشان صورت گرفته، این تفاوت هادراشکالِ مختلف باقی مانده وپرداختِ نهایی صورت نگرفته است.دست نویس بودنِ نسخه هانیزدلیلی مضاعف براین موضوع شده ونسخه نویسان که اغلب ازنظرِسنّی وسوادِادبی درسطوح ِ مختلف بودند،نتوانسته اند بصورتِ صحیح وشایسته رونویسی کرده وهمان نسخه ی اصلی راکه محمدگلندام جمع آوری نموده بود انتشاردهند.ضمن ِ آنکه درقدیم رونویسی به این شکل انجام می گرفت که یکی شعرراقرائت می نموده وخطاط یانسخه نویس آن راکتابت می کرد. چه بساکسی که روخوانی می نموده کلمه ای رابه سببِ عدم درکِ معنی ،سهوی یاعمدی تغییرمی داده وازطرفِ دیگر خطاط یانویسنده ، چه بسا واژه ای را به منظور ِحفظِ زیباییِ ِخط ،به سلیقه وفهمِ خویش تغییرداده ویاکلماتِ هم آوا ومشابه را اشتباه می شنیده وهمان راثبت می کرده است.روشن است که درنسخه نویسی به  این شکل،جبرانِ اشتباه وپاک کردنِ غلط هایی که باقلم ومرکّب نوشته می شده، زحماتِ زیادی داشته ومعمولن نویسنده چنین اشتباهاتی را به بهانه های گوناگون نادیده گرفته وازقبولِ زحمت شانه خالی می کردند....


ادامه مطلب

ای شاهد قدسی که کشد بندِ نقابت ؟

سه شنبه 7 فروردین 1397ای شاهد قدسی که کشد بندِ نقابت ؟
و ای مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت
بعضی ازشارحان این غزل را خطاب به تورانشاه، بعضی دیگر به شاه شجاع ،بعضی دیگرخطاب به دل دانسته اند.بعضی ازبافندگانِ محترم آسمان و ریسمان نیز مثل همیشه آن راعارفانه پنداشته اند! بنظرنگارنده باتوجّه به الفاظ وواژه هایی که بکار رفته،غزل خطاب به یک معشوق زمینی (جنس مخالف) سروده شده وبس!.......


ادامه مطلب

ای دل ریـش مرا بـا لب تـو حـقّ نـمـک

سه شنبه 7 فروردین 1397


ای دل ریش مرا بـا لب تـو حقّ نمک


حق نگهدار !که من می‌روم ،اللهُ معَـَک

 ریش : زخمی ، مجروح    

 اللهُ معک : خدا یارویاورتو باشد.

خطاب  به معشوق می فرماید : 

ای کسی که دل مجروح ِمن بالب نمکین تو حق

نمک دارد حقوق نمک نگهدار وحق آن رابه جای

آر.  چرا دل  زخمیِ حافظ با لبِ نمکینِ معشوق

حق نمک دارد؟......


ادامه مطلب

ای هُدهُدِ صبا به سبا می‌فرستمت

دوشنبه 6 فروردین 1397ای هُدهُدِ صبا به سبا می‌فرستمت
بنگر که ازکجا به کجامی‌فرستمت
حافظ این غزل رابانظرداشتِ داستانِ "سلیمان وبلقیس" خَلق کرده است. برای درک بهتر مضامین وعباراتِ ابیات حتماًباید پیشاپیش از این داستان پیش زمینه ی ذهنی داشت. درشرح واژه ها وعبارات به گوشه هایی ازاین داستان اشاره خواهدشد. 
هُدهُد: پرنده‌ای خاکی‌رنگ، کوچک‌تر از کبوتر با خال‌های زرد، سیاه، و سفید که روی سرش دسته‌ای پَر به ‌شکل تاج یا شانه دارد؛ شانه‌به‌سر؛ مرغ سلیمان؛ پوپک؛ شانه‌سرک؛ کوکله. در خوش‌خبری به ‌او مثل می‌زنند.
حضرت سلیمان بالشکریان خویش راهی سفرمکه بود. ناگهان دید "هدهد" مرغ موردعلاقه اش در میان پرندگان نیست. جستجوکردند وهدهد پیدا شد. هدهد به حضورسلیمان آمد وعلت غیبت اش را چنین توضیح داد:" پروازکنان به شهرسبا رسیدم دیدم ملکه ی آن شهرزنی زیباروی بود مردمانش به جای خداوندیکتا خورشید می پرستیدند...."
سلیمان تا این بشنید دستوردادنامه ای به بلقیس نوشتند وآنهارابه پرستش خداوند دعوت کرد..... سلیمان هدهد راماموررساندن نامه به بلقیس شد وباقی ماجرا......


ادامه مطلب

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست

دوشنبه 6 فروردین 1397ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست
منزل آن مهِ عاشق کش عیّار کجاست
گویند که حافظ این غزل را زمانی سروده که امیرمبارزالدّین  شیرازرابه تصرّفِ خویش درآورده بود. دراثر این یورش، شیخ ابواسحاق حاکم شیراز و دوستِ صمیمی حافظ،  ازترس جانش متواری شده ودرنتیجه حافظ متاثّرازاین اتّفاق واگویه هایش را درقالبِ این غزل زیبا ابرازنموده است. با اینکه سندِ تاریخی ِ قابلِ قبولی دراین مورد دردست نیست ولی بعضی ازابیات ،بیانگر چنین اوضاع واحوالیست واحتمال دارد که این حدس وگمان صحّت داشته باشد. هرچه هست شاعر درآرزوی دیدن ِ محبوبی زمینی بوده وسعی کرده غم واندوهِ خویش راابراز نماید.....


ادامه مطلب

ای غایب از نظر به خدا می‌سپارمت

یکشنبه 5 فروردین 1397
ای غایب از نظر به خدا می‌سپارمت
جانم بسوختی و به دل دوست دارمت
قابل توجّهِ عرفان زدگانی که دوست دارند ازاشعارحافظ بلا استثنا برداشت های عرفانی کنند،وقتی حافظ معشوق غایب ازنظر را به خدا می سپارد،بی هیچ تردیدی، معشوق زمینیست وبرداشت عرفانی،ناشی ازعدم آگاهی ازعرفان، خودخواهی وعدم آگاهی ازشانِ نزول غزل است واصراربراین کارپایمال کردن ظرافت ها ولطایفِ شعریست.
باتوجّه به حال وهوای شاعر وفحوای کلام وجنس واژه های بکارگرفته شده، بنظرمی رسداین غزل درامتداد ودرادامه ی غزل "ای هُدهُد صبا به سبا می فرستمت" سروده شده باشد. اگرگمانه زنی درموردِ مخاطبِ آن غزل (شیخ ابواسحق)درست بوده باشد قطعاً این غزل نیز درفراق شیخ ابواسحاق نوشته شده که ظاهراً درسفربوده است......


ادامه مطلب

ای پسته ی تو خنده زده بر حدیث قند

جمعه 3 فروردین 1397


ای پسته ی توخنده زده برحدیث قند

مشتاقم  از  برای خدا یک شکر بخند

پسته  ی تو به معنای دهان تنگ است . 

خنده زده  استهزا ،مسخره کردن وتحقیرکردنست . حدیث : قصّه ، سرگذشت 

ای معشوقه ی من که دهان تنگ تو ارزش قند را ازبین 

می برد، دهان  تنگ تو آنقدر شیرین  است  که قصه ی 

شیرینی قندرا بی ارزش ساخته وبه فراموشی سپرده 

است.......


ادامه مطلب

ای خون‌بهای نافه‌ی چین خاک راه تو

پنجشنبه 2 فروردین 1397

                                   

 

 

ای خون‌بهای نافه‌ی چین خاک راه تو


خـورشید سایه پـرور طـرف کلاه تـو


تمام این غزل ازآغازتاپایان خطاب به معشوق است.

خون بها: ارزش وقیمت 

نافه ی چین:مشک،عطر

نافه : کیسه‌ای در زیرناف نوعی آهوست که دربهار

از مشک پـُر می‌شود ، وقتی نافه پر از مشک شد

مشک شدشروع به خارش میکند و آهوشکم خود

 را بر سنگهای تیز می‌کشد و نافه پاره می شودو 

 و بر روی سنگ می‌ریزد و دشت سرشار از بوی 

دلپذیر وخوش می‌گردد.....


ادامه مطلب

ای صـبـا نـَـکـهَـتـی از کـوی فـلانـی بـه مــــن آر

چهارشنبه 1 فروردین 1397


ای صبانَکهَتی ازکوی فلانی به من آر

زار وبیمار غمم راحت جانی به من آر


صبا باد ملایم صبحگاهیست که درادبیات کهن ازاین باد بعنوان پیک و پیام رسان ورابط بین عاشق و معشوق یادشده است.

نـَکهت:بووشمیم روح پرور، عطر نفس یار 

ای باد صبا ازکوی فلانی(معشوق) شمیم جانپرور و عطرنفس یار را برای من که به بیماری (هجران) دچارشده ودرعذاب وشکنجه یِ روحی بسر می برم بیاور وجانم را ازاین درد ورنج راحتی بخش...


ادامه مطلب

ابــر آذاری بــر آمــد ، باد نـــوروزی وزیـــد

چهارشنبه 1 فروردین 1397

                                  

ابــر آذاری  بــر آمــد ،  باد  نوروزی  وزید

وجهِ مِی میخواهم ومطرب‌،که میگویدرسید؟

 آذار : ماه ششم از ماههای رومیست بعبارتی 9 روزآزار در اسفند و 21 روزش در فروردین است.  اکثر ابیات این غزل مزین به آرایه ی"حُسن طلب" می باشد. مفهوم"حسن طلب" آن است که شاعر به زیبایی و رندی با زبانی شیرین ولطیف درخواست وتقاضای خودرا مطرح سازد.....


ادامه مطلب

از دیده خون دل هـمه بر روی مـا رود

سه شنبه 29 اسفند 1396

 

 


 ازدیده خون دل همه بر روی ما رود

 

بر روی ما زدیده چه گویم چه‌هارود ؟


این غزل یکی از ناب ترین غزلهای خواجه ی شیرازاست. شاهکار یست پراز ایهام.هیچ شاعری تاکنون نتوانسته به طرزحافظ شعری بااین همه ایهام واشاره بسراید.ایهام یکی اززینتهای غزل است وحافظ تنها شاعریست که بامهارت خاصی غزلهای خودرا به ایهام مزین نموده است.....


ادامه مطلب

فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها
اَبر برچسبها
خرید فروشگاه ساز فروشگاه ساز [ اضافه کردن این سایت به علاقه مندیها ] در این وب
در كل اینترنت


تنظیم فونت.

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

.

دانلود رایگان آهنگ http://link24.rozblog.com هاست لینوکس